Przejdź do stopki

W związku z informacją przesłaną w dniu 20 stycznia 2023r. przez operatora sieci gazowej G-EN Operator, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, sprawny kontakt z pogotowiem gazowym oraz dostęp do informacji na temat awarii i przerw w dostawie gazu ziemnego zawiadamiamy mieszkańc&

Na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2022r. dotyczących liczby odprawianych podróżnych na linii kolejowej Wrocław – Siechnice – Jelcz-Laskowice (linia 277) w okresie od maja 2022 do listopada 2022 oraz linii kolejowej Wrocław – Dobrzykowice –Jelcz-Laskowice (linia 292) w okresie od maja 2022 do listopada 2022 dokonano analizy potoków pasażerskich na poszczególnych odcinkach. CZYTAJ WIĘCEJ

W dniu dzisiejszym wójt gminy Czernica uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastianem Chwałkiem, Posłem na Sejm RP i zarazem członkiem sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pawłem Hreniakiem i gospodarzem Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 w Czernicy Tomaszem Kozyrą.

Na dzień 3 marca 2023 roku zaplanowano posiedzenie zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, iż na dzień 01 stycznia 2023 r. zarówno stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i indywidualne numery kont, na które należy wnosić opłatę, nie uległy zmianie.

W dniu 17 stycznia br. wójt gminy Włodzimierz Chlebosz wizytował postęp robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia”. 

Trwają roboty na Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim polegające na modernizacji istniejących zbiorników i budowie nowego zbiornika o pojemności 2000 m³.

Dziś w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica, Wójt Gminy Czernica wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Malinowe dziewczyny” z Wojnowic - współorganizatorkami konkursu wręczyli nagrody laureatom konkursu na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną Gminy Czernica 2022/2023.

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach.

 Wójt Gminy Czernica poszukuje kandydata na Animatora Sportu w ramach programu Lokalny Animator Sportu realizowanego na boisku Orlik działającego w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 8, w okresie od 1 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Zespól Ludowy „Gajkowianie" pragnie poinformować, że został zakwalifikowany do Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław - "edycja zima 2023". W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej w Gajkowie spotkanie zespołu z panią Małgorzatą Maj

W ostatnich dniach nasze Sołectwa i jednostki organizacyjne w tym i szkoły powitały nowy rok licznymi koncertami i wydarzeniami kulturalnymi. Tym razem 10 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach odbył się spektakl bożonarodzeniowy pt. „Modlitwa o pokój", w którym zagrali uczniowie szkoły w Dobrzykowicach dostarczając niezapomnianych wzruszeń.

Konkurs na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną Gminy Czernica 2022/2023 pod honorowym patronatem Wójta Gminy Czernica Włodzimierza Chlebosza rozstrzygnięty!

W ostatnich dniach nasze Sołectwa powitały nowy rok licznymi koncertami i wydarzeniami kulturalnymi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że można składać wnioski do programu Czyste Powietrze.

11 stycznia 2023 r. o godz. 8.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

o podpisaniu aneksu do umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa to rodzaj służby wojskowej dla wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z mundurem.