Przejdź do stopki

Ogłoszenia Wójta Gminy Czernica o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy

Ogłoszenia Wójta Gminy Czernica o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy

Treść

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czernica uchwały Nr LIX/570/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czernica.


Do Wójta Gminy Czernica można składać wnioski w zakresie wyżej wymienionego projektu planu ogólnego na piśmie:
- w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,
- w postaci elektronicznej na adres: czernica@czernica.pl,
- w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP: /m8rx5cp625/skrytka,


z podaniem: imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oraz ze wskazaniem czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2024 r. Wniosek może zawierać również dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji lub numer telefonu. Wzór formularza wniosku (PDF)  dotyczące sposobu wypełnienia formularza wniosku do aktu planowania przestrzennego udostępnione są na stronie Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.


Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu planu ogólnego. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w zakresie ochrony środowiska do Wójta Gminy Czernica w trybie analogicznym jak wnioski do ww. projektu planu ogólnego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2024 r.


Jarosław Jagielski
Wójt Gminy Czernica

 

LINK DO BIPU - PLAN OGÓLNY

Do pobrania:

Treść ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy PDF

Wzór formularza wniosku (PDF)

Materiały dot. sposobu wypełniania wniosku do APP -Aktu Planowania Przestrzennego

Informator o POG – Plan Ogólny Gminy

-------------------------

Kontakt ws. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego:

Sylwia Stańkowska

Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej i geodezji


 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1.    Administratorem danych jest Wójt Gminy Czernica. Kontakt Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.
2.    Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw poprzez adres iod@czernica.pl lub nr tel. 603 402 385 lub też listownie na adres Urzędu Gminy Czernica umieszczając dopisek „Inspektor Ochrony Danych”.
3.    Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia planu ogólnego gminy Czernica na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją celu.
4.    Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym wykonujących zadania na zlecenie Administratora.
5.    Masz prawo do: dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych poprzez Administratora lub Inspektora Ochrony Danych, a w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – prawo do źródła dostępu do tych danych, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
6.    Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7.    Więcej informacji w zakresie RODO pod adresem https://bip.czernica.pl/pl/2550/0/informacje-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html.