Przejdź do stopki

Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

    wyświetleń: 405

Treść

Gmina Czernica zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i rodzica/opiekuna środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) obowiązkiem gminy jest:

1.    zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ww. ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2.    zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
1)    24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
2)    25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3.    zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Podstawą uzyskania ww. świadczeń jest przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście do Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka:
- wniosku o organizację dowozu dziecka niepełnosprawnego transportem organizowanym przez Gminę;
lub
- wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica.

Wzory wniosków do pobrania niżej.


Do wniosku należy dołączyć:
1)    aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
2)    skierowanie ucznia do szkoły specjalnej lub ośrodka albo zaświadczenie szkoły lub ośrodka potwierdzające fakt uczęszczania ucznia do szkoły lub ośrodka.

Informacji i wyjaśnień w sprawach bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży udziela Aneta Fiskies – starszy inspektor ds. oświaty i kultury,
tel. 510 023 989, e-mail: a.fiskies@czernica.pl

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka PDF
Wzór wniosku PDF                 Wzór wniosku DOC

Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/ szkoły/ ośrodka PDF