Przejdź do stopki

Chronologia uzyskania opinii od PGW Wody Polskie we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

    wyświetleń: 140

Treść


1)    26 kwiecień 2023 r. – złożenie pisma o wydanie opinii oceny oddziaływania na środowisko SKAN SKAN SKAN
2)    22 wrzesień 2023 r. – wydanie po 5 miesiącach postanowienia przez PGW Wody Polskie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziałowywania na środowisko. SKAN
3)    4 październik 2023 r. – wydanie po przeszło 5 miesiącach oczekiwania, postanowienia przez RDOŚ we Wrocławiu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. SKAN
4)    17 listopad 2023 r. – złożenie do PGW Wody Polskie i RDOŚ raportu oddziaływania na środowisko SKAN SKAN ZAŁĄCZNIKI
5)    5 grudzień 2023 r. – wezwanie PGW Wody Polskie o wskazanie wariantu realizacji inwestycji SKAN
6)    29 grudnia 2023 r. – wydanie przez RDOŚ we Wrocławiu pozytywnego postanowienia oddziaływania na środowisko SKAN

7)   2 luty 2024 r. – złożenie do PGW Wody Polskie i RDOŚ we Wrocławiu nowego raportu wymuszonego przez PGW Wody Polskie, pomimo wydania w dniu 29 grudnia 2023 r. pozytywnego postanowienia przez RDOŚ we Wrocławiu SKAN SKAN
8)    13 luty 2024 r. – wpływ do Urzędu Gminy Czernica pozytywnego postanowienia PGW Wody Polskie z 7.02.2024 r. SKAN
9)    21 luty 2024 r. – wpływ do Urzędu Gminy Czernica pozytywnego postanowienia RDOŚ  z 21.02.2024 r. SKAN
10)    Każda funkcjonująca w Polsce oczyszczalnia ścieków pow. 100 tys. RLM, posiada wydane pozwolenie wodnoprawne wskazujące na poziom fosforu ogólnego 1 mg/l. Dla wrocławskiej oczyszczalni ścieków pozwolenie wydał Dyrektor RZGW w dniu 22 września 2020 r. z poziomem fosforu ogólnego 1mg/l. Gmina Czernica jest w aglomeracji wrocławskiej od 2015 roku na podstawie: - uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie włączenia aglomeracji Dobrzykowice do aglomeracji wrocławskiej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych SKAN  - uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wrocław. SKAN, - uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wrocław na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych SKAN

Należy podkreślić, że gdyby Gmina Czernica wystąpiła z aglomeracji wrocławskiej mającej powyżej 100 tys. RLM-ów i utworzyła własną aglomerację, która miałaby 29,3 tys. RLM-ów, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 2019 r., dopuszczalny poziom fosforu ogólnego w ściekach odczyszczonych wynosiłby 2mg/l.  Już w 2021 r. m.in. na podstawie rekomendacji ZGK Czernica sp. z o.o. podjęto decyzję, że projektowana oczyszczalnia powinna przewidywać podwyższony poziom oczyszczania biogenów tj. taki jak dla aglomeracji powyżej 100 tys. RLM-ów.
Poziom ten zgodnie z dokumentacją przetargową został zaprojektowany jak dla oczyszczalni wrocławskiej tj. 1mg/l.

Złożona przez partnera prywatnego dokumentacja do tzw. decyzji środowiskowej, pozwalała na zmniejszenie fosforu ogólnego do poziomu 0,74 mg/l. Na taki poziom nie zgodziło się PGW Wody Polskie we Wrocławiu i po ponad 10 miesiącach oczekiwania od kwietnia 2023 r. do lutego 2024 r. wydało postanowienie wskazane wyżej.

Wariant z oczyszczaniem ścieków na poziomie 0,33 mg/l  fosforu ogólnego, wymaga zaprojektowania i zbudowania tzw. III stopnia podczyszczania ścieków, którego nie ma na żadnej oczyszczalni ścieków w Polsce. Projektowana nowa dyrektywa ściekowa w Unii Europejskiej, która przewiduje zaostrzenie norm w tym zakresie,  ma mieć zastosowanie dopiero po 2045 roku.  Według wstępnych szacunków partnera prywatnego, ta dodatkowa instalacja ma kosztować od 11 do 13 mln zł.  Zgodnie z projektowanymi już na chwilę obecną postanowieniami aneksu terminowego,  sposób finansowania dodatkowej instalacji i koszt, znany będzie dopiero po jej zaprojektowaniu przez partnera prywatnego, co trwa już od  ponad miesiąca. Z informacji przedstawionych przez partnera prywatnego wynika, że czyni on starania w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w tym zakresie.