Przejdź do stopki

Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy dla osób ze szczególnymi potrzebami polegające na przebudowie sanitariatów.

    wyświetleń: 54

Treść

Tytuł projektu:
"Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy dla osób ze szczególnymi potrzebami polegające na przebudowie sanitariatów."

Numer Umowy:

DOW-O/100/2023 z dnia 16.06.2023 r.

 

Źródło finansowania:

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

 

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 170 009,92 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 137 819,45 zł

Wartość dofinansowania: 40 000,00 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Data zakończenia realizacji projektu:

Wrzesień 2023 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – Czernica, ul. Odrzańska 2

 

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Czernica oraz zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej, aktywizację oraz integrację społeczeństwa wiejskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównywanie szans rozwoju pomiędzy mieszkańcami miast i wsi. Sołectwo Czernica jest siedzibą gminy i zamieszkuje je  na stałe ponad 1 200 osób. Ze świetlicy korzysta ponad 1 000 osób rocznie. 

Społeczność Czernicy jest bardzo aktywna i chętnie uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach i imprezach organizowanych w świetlicy. Obecnie jest ona kluczowym obiektem życia społecznego i ważnym miejscem spotkań społeczności lokalnej, dzięki czemu przyczynia się do budowania więzi społecznych i integracji mieszkańców.  Z obiektu korzysta:

  • Związek Harcerstwa Polskiego funkcjonujący na terenie gminy (ok. 60 harcerzy) – comiesięczne spotkania hufca trwające ok. 5 h;
  • Nieformalna grupa mieszkańców „Moc Czernickich Gospodyń” (ok. 70 Seniorów);
  • Świetlica stanowi miejsce spotkań Sołectwa Czernica;
  • Inicjatywa mieszkańców „Modowy Wehikuł Czasu” – regularne próby i występy;
  • Odbywają się comiesięczne koncerty, imprezy lokalne i integracyjne, występy muzyczne i kulturalne.

 

Realizacja projektu poprawi stan techniczny obiektu użyteczności publicznej oraz zwiększy jego atrakcyjność. Projekt przyczyni się istotnie do poprawy warunków życia na wsi zwiększając aktywność mieszkańców naszej gminy pozwalając budować lokalną tożsamość obywatelską. Kluczowym aspektem inwestycji jest poprawa funkcjonalności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku senioralnym. Dzięki remontowi toalet znacznie poprawi się dostępność i funkcjonalności obiektu dla tych osób. Toalety zostaną dostosowane do współczesnych standardów i odpowiadać będą zapotrzebowaniu tak zróżnicowanej grupy użytkowników, którzy zostali wymienieni powyżej.

Zakres rzeczowy projektu.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez modernizację i przebudowę pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (działka nr 235/4, AM_1, obręb Czernica). Zakres prac wewnątrz budynku obejmuje swym zakresem zespół sanitariatów, które nie zmienią swojej lokalizacji, a jedynie zostanie przearanżowany ich układ

Rzeczowe zakończenie inwestycji zostało zaplanowane w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 29 maja 2023 roku nastąpiło ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania, które zostało ostatecznie rozstrzygnięte w dniu 22 czerwca 2023 roku wyłonieniem generalnego wykonawcy – „Marek Biernacki „MARKO” Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo Handlowe”. W dniu 26 czerwca 2023 roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji.

Obecnie w trakcie realizacji są prace budowlane zgodne z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica lub pod nr telefonu 502 735 495