Przejdź do stopki

Przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy Czernica

    wyświetleń: 592

Treść

Tytuł projektu:
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy

 

Źródło finansowania:
Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2021, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach II edycji programu.

Rządowy Fundusz Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Więcej o programie dostępne w linku https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie

 

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 25 442 985,51 zł 

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 10 000 000,00 zł

 

Pozyskane dofinansowanie w wysokości 10 mln zł jest najwyższą dotacją pozyskaną ze źródeł zewnętrznych w historii gminy Czernica.

Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

07.04.2023 - 07.11.2024 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – Czernica ul. Kolejowa 3

Informacje o projekcie:

Gmina Czernica boryka się z dużymi zmianami demograficznymi spowodowanymi jedną z najwyższych w kraju – migracją wewnętrzną. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego,  gmina Czernica jest najdynamiczniej zasiedlaną gminą w kraju, co potwierdza wskaźnik „Saldo migracji na 1 000 mieszkańców”. Stan ten, przekłada się na bardzo duży napływ nowych mieszkańców na teren gminy, powodując intensywną zabudowę mieszkaniową. Przyrost liczby mieszkańców w ostatnich 10 latach jest bardzo wysoki i wyniósł ponad 83% (z 12 186 os. w 2011 r. do 22 031 os. w 2021 r.) a liczba budynków mieszkalnych podwoiła się. Zgodnie z prognozami demograficznymi powiatu wrocławskiego oraz województwa dolnośląskiego przewiduje się, że największy przyrost ludności nastąpi na obszarach wiejskich (podmiejskich m. Wrocławia) gdzie największy wzrost odnotuje gm. Czernica (+41%). Najwyższa w kraju migracja przekłada się drastycznie na zwiększenie liczby spraw realizowanych w urzędzie (+ 110% do 2017 r) a także powoduje zwiększenie zatrudnienia (+ 73% do 2015 r).  W obecnej siedzibie urzędu gminy (ok. 440 m2) w wielu pokojach naruszona jest norma pow. biurowej na pracownika. W celu realizacji obowiązków statutowych i nienaruszania przepisów BHP, odmiejscowiono 2 Referaty do budynku w innej miejscowości, co znacznie utrudnia bieżące funkcjonowanie oraz zwiększa koszty administracyjne. Mimo to nadal brakuje miejsca na bieżącą obsługę mieszkańców.

W ramach dofinansowanej inwestycji, wykonana zostanie rozbudowa istniejącego budynku UG Czernica o nowy budynek, niezbędną przebudowę istniejącego budynku umożliwiającą komunikację miedzy nowym i istniejącym budynkiem oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych; rozbiórkę istniejącego budynku gospod. oraz zagospodarowanie terenu, które obejmuje: wykonanie sieci wod-kan, deszczowej, elektroenergetycznej, dróg wewn., ciągów pieszych, miejsc parkingowych (min. 75), w tym miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, oświetlenia zewn., elementów małej architektury, nasadzeń zieleni oraz strefy do ładowania samochodów elektrycznych. Nowo budowany budynek trzykondygnacyjny o pow. użytk. około 1 544 m2 z płaskim dachem w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. W budynku przewidziano m.in. pomieszczenia biurowe, Urząd Stanu Cywilnego, BOK, sale konferencyjne, windę, przejście do istniejącego budynku oraz wszystkie instalacje, w tym ogrzewanie (gaz przewodowy) w postaci 3 gazowych pomp ciepła. Na dachu budynku przewidziano miejsce na panele fotowoltaiczne. W większości pokoi umieszczonych będzie max. 2 pracowników w celu równoczesnej obsługi 2 interesantów.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi społeczności lokalnej, zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników. Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność budynku urzędu gminy dla każdego poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwiększenie powierzchni parkingowej, zwiększenie bezpieczeństwa interesantów oraz przechowywania danych. Zadanie przyspieszy i podniesie jakość obsługi przez pracowników jst mieszkańców oraz podatników i inwestorów.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 11 marca 2022 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

W dniu 30 maja 2022 roku inwestycja została dofinansowana decyzją Prezesa Rady Ministrów w kwocie 10 mln zł.

W dniu 01 grudnia 2022 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, celem wyboru generalnego wykonawcy.

W dniu 21 marca 2023 roku wyłoniono generalnego wykonawcę inwestycji (AKBiK Sp. z o.o), z którym w dniu 7 kwietnia 2023 roku zawarto umowę na to zadanie.

 

Linki do informacje o projekcie:

- https://czernica.pl/pl/2778/16317/podglad.html

- POSTĘP PRAC ZDJĘCIA

 

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica pod nr telefonu 502 735 495