Przejdź do stopki

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica

    wyświetleń: 541

Treść

 

Tytuł projektu:
"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica"

 

Źródło finansowania:

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2021, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach III edycji programu, skierowanej do gmin na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Rządowy Fundusz Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Więcej o programie dostępne w linku https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie

 

Montaż finansowy projektu:


Wartość całkowita projektu: 1.788.563,48 zł  

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1.699.575,92 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

28.02.2023 -28.04.2024 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – Kamieniec Wrocławski ul. Wodnej oraz Wojnowice ul. Główna.

Informacje o projekcie:

Gmina wiejska Czernica jest najdynamiczniej zasiedlaną gminą w kraju co powoduje bardzo duży napływ nowych mieszkańców na teren gminy wpływając na dynamiczną rozbudowę zabudowy mieszkalnej. Wysokie saldo migracji intensywnie zwiększa ilość osób i pojazdów poruszających się po drogach gminnych. Gmina Czernica jest gminą na terenie której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Mieszkańcy naszej gminy dotkliwie odczuli skutki likwidacji PPGR, zwłaszcza w miejscowościach gdzie znajdowały się nieruchomości należące do PGR. Mieszkańcy tych terenów doświadczyli strukturalnego bezrobocia, którego skutki przekładały się na pozostałych członków rodziny. Miejscowości te wymagają szeregu działań inwestycyjnych aby poprawić degradację ekonomiczną tych terenów, tym bardziej w okresie epidemii Covid – 19.

 

Przedmiotowe zadanie jest projektem zintegrowanym, składającym się z dwóch inwestycji tj:

  • przebudowy ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim realizowanej w 2 etapach:
  • etap 1 – wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej wraz z odwodnieniem;
  • etap 2 – wykonanie chodnika z kostki betonowej. Łączna długość przebudowanej drogi ok. 137 metrów o szerokości ok. 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości ok 1,5 m
  • przebudowy ul. Głównej w Wojnowicach (odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej). Zadanie to realizowane będzie na podstawie dwóch zgłoszeń na roboty budowlane polegające na remoncie odcinka chodnika i na przebudowie drogi (polegającą m.in. na budowie odcinka chodnika, modernizacji odwodnienia (kilkanaście mb kanalizacji deszczowej, reprofilacja rowu przydrożnego, ścieki przykrawężnikowe i podchodnikowe), wykonanie poszerzeń jezdni (zmienne szerokości) pomiędzy istniejącą jezdnią, a krawężnikiem nowego chodnika. Łączna długość chodnika to 460 metrów.

Cel projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich korzystających z infrastruktury drogowej oraz do poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR oraz minimalizowaniu dysproporcji miedzy obszarami co jest zbieżne z celami programu Polski Ład. Inwestycja przyczyni się do przeciwdziałania nierównościom społecznym i przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 31 stycznia 2023 roku nastąpił wybór wykonawcy, który w terminie 8 miesięcy zrealizuje zadanie. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca  - PLAYLAND Piotr Jarząbek.  Obecnie trwa procedura kontraktacji umowy.

 

Linki do informacji o projekcie:

 

https://czernica.pl/pl/2778/16405/blisko-3-miliony-zlotych-dla-gminy-czernica.html

https://czernica.pl/pl/2778/16978/przetarg-na-droge-i-chodnik-.html

https://czernica.pl/pl/2778/17089/przetarg-na-chodnik-w-wojnowicach-i-ul-wodna-w-kamiencu-wroclawskim-rozstrzygniety-.html

Express Wrocławski - zobacz w formacie PDF – lipiec 2022 r.

Express Wrocławski - zobacz w formacie PDF  - sierpień 2022 r.

https://czernica.pl/pl/2778/17309/postep-prac-na-ul-wodnej-w-kamiencu-wroclawskim.html

https://czernica.pl/pl/2778/17412/postep-prac-na-ul-wodnej-w-kamiencu-wroclawskim.html

https://czernica.pl/pl/2778/17353/roboty-na-wodnej-w-kamiencu-wroclawskim.html

https://czernica.pl/pl/2778/17468/glowna-w-wojnowicach-rozpoczeta.html

https://czernica.pl/pl/2778/17523/postep-robot-na-ul-glownej-w-wojnowicach.html

 

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica pod nr telefonu 502 735 495