Przejdź do stopki

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

    wyświetleń: 160

Treść

Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Cel projektu

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Zgodnie z założeniami programu, sprzęt IT zostanie zakupiony przez Gminę Czernica i przekazany bezpłatnie osobom, które potwierdzą warunek zakwalifikowania się do wsparcia tzn. będą członkami rodzin byłych pracowników PPGR i przekażą otrzymany sprzęt dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych i średnich umożliwiając również pracę i naukę zdalną.

Wartość projektu: 292 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 292 200,00 zł

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Opis projektu

Projekt skierowany do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Warunkiem uzyskania wsparcia było złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolneji zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W ramach projektu zostanie zakupionych 10 komputerów stacjonarnych, 66 laptopów, 5 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami.

Postęp w realizacji projektu:

Aktualnie projekt jest w fazie końcowej. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe w wyniku, które udało się uzyskać oszczędności finansowe, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie dodatkowego naboru uzupełniającego dla dzieci i młodzieży.

Linki:

- https://czernica.pl/pl/2778/16679/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr.html

- https://www.facebook.com/UGCzernica/posts/pfbid02heepk35AkkUFsQKAVJ82xrrNbLRrCUaiCY2EHuXPqWGAVbddX7nm5MTVSzdiNGTNl

- https://czernica.pl/pl/2778/16088/cyfrowa-gmina-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-%E2%80%93%E2%80%9Egranty-ppgr-.html

- https://bip.czernica.pl/pl/2695/1856/dostawa-sprzetu-komputerowego-wraz-z-oprogramowaniem-dla-gminy-czernica-w-ramach-grantu-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr%E2%80%9D.html