Przejdź do stopki

Kanalizacja

    wyświetleń: 1902

Treść

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OŚ. KAMIENI SZLACHETNYCH W DOBRZYKOWICACH

 

W dniu 31.08.2022 r. został dokonany ostateczny odbiór robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kamieni Szlachetnych w Dobrzykowicach. Była to jedna z większych inwestycji kanalizacyjnych  zrealizowanych w ostatnich 3 latach przez gminę na terenach zurbanizowanych.

W ramach całego zadania wykonano ok. 4,2 km sieci kanalizacyjnej oraz 1 tłocznię ścieków, stwarzając obecnie warunki do podłączenia do sieci kanalizacyjnej 169 nieruchomości w tym 65 zabudowanych w rejonie ul. Szafirowej, Rubinowej, Koralowej, Szmaragdowej, Agatowej, Jaspisowej, Opalowej i Lazurytowej.

Całkowita wartość umowna robót, wyniosła 3.704.815,90 brutto i została zrealizowana ze środków budżetu gminy oraz dofinansowana ze środków unijnych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie realizacji inwestycji, gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 982.740,43 zł , które dzięki staraniom zwiększono do kwoty 1.916.564 zł.

Zakończenie tego zadania rodzi ustawowy obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1549 z późn zm.). „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej”.

Jednocześnie, „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5  ust. 1 podlega karze grzywny”,(art.10 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku niewykonania obowiązku przyłączenia do kanalizacji, obowiązek ten zostanie nakazany na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w formie decyzji administracyjnej  wydanej przez Wójta Gminy Czernica.

Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.).Każdorazowo nałożona grzywna zgodnie z  art.121 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł a grzywny nakładane wielokrotnie, mogą zostać wymierzone w wysokości do 50 000 zł łącznie. Tyle stanowi prawo powszechne.

W dniu 28.06.2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie wyjaśnienia trybu postępowania i organizacji procesu włączania się do sieci kanalizacji sanitarnej a także omówienie wszystkich spraw dotyczących organizacji procesu oraz rozliczenia inwestycji.

W trakcie spotkania była również możliwość podpisania umowy partycypacyjnej.

Właściciele  nieruchomości, którzy podpisali umowę, mogą po sporządzeniu dokumentacji przyłącza i jej akceptacji w ZGK Czernica sp. z o.o., odebrać materiały potrzebne do jego wykonania. Materiały w postaci rur, kolan i redukcji są do odbioru w sklepie STYK-Materiały budowlane ul. Truskawkowa 1, 55-003 Nadolice Wielkie. Kontakt: tel. 722 107 800, 885 888 118 w godzinach 7-17 pn-pt, 7-14 sobota.

Procedura przyłączenia,  opisana jest w załączniku „Tok postępowania przy wykonywaniu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzykowice”.

Poniżej dane kontaktowe :

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach ul. Wrocławska 111. biuro@zgkczernica.pl, tel. 71/318-01-73, 71/318-92-13.

W ramach podpisanej umowy bezpłatnie realizowany będzie również odbiór geodezyjny przyłącza. O planowanych odbiorach geodeta będzie zawiadamiany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o.

Właściciele  nieruchomości, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu lub jeszcze nie podpisali umowy, prosimy o pilny kontakt z tut. urzędem gminy w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.15 a w środę od 8.00 do 17.00: tel. 607 686 441 lub mailowo na adres: j.sisler@czernica.pl lub m.goszczynska@czernica.pl.

Wszystkie warunki realizacji i tok postępowania przy realizacji przyłącza jest opisany w informacji ZGK Czernica sp. z o.o. - Załącznik POBIERZ

 

Czernica, 6 września 2022 r.

 

-----------------------------------------------------------------