Przejdź do stopki

„Cyfrowa gmina”

    wyświetleń: 171

Treść

Tytuł projektu: „Cyfrowa gmina”

Źródło finansowania:


Program grantowy „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”. "

 

Montaż finansowy projektu:


Wartość całkowita projektu: 100 000,00 zł  

Wartość dofinansowania w ramach programu: 100 000,00 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

02.2020 - 30.04.2023 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica

Informacje o projekcie:

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie zdolności gminy Czernica do realizacji swoich zadań statutowych i realizację usług publicznych przy zachowaniu wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa oraz dostosowanie do stanu zagrożenia epidemiologicznego z uwagi na występowanie COVID-19. W ramach projektu zaplanoano refundację wydatków poniesionych przez gminę na zakup sprzętu IT na potrzeby pracy zdalnej pracowników Urzędu oraz Radnych Gminy Czernica. W celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa opracowana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zweryfikuje posiadane rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo elektroniczne oraz wskazane zostaną obszary problemowe. W konsekwencji zrealizowanej diagnozy wdrożone zostaną niezbędne działania inwestycyjne i proceduralne celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa gminy. W ramach tego zadania planowane będą zakupy sprzętu IT i/lub oprogramowania i/lub wdrożenie usług podnoszących poziom bezpieczeństwa.

Cel projektu:

Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Ubiegając się o dotację, gmina Czernica pozyskała maksymalne możliwe wsparcie finansowe.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 27 grudnia 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W okresie styczeń – luty 2022 przeanalizowano dotychczasowe wydatki w tym zakresie celem ich zrefundowania. Rozpoczęto prace analityczne nad przygotowaniem założeń do opracowania diagnozy cyberbezpieczeństwa urzędu.  

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica – Filia Dobrzykowice, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice lub pod nr telefonu 502 735 495