Przejdź do stopki

Budowa i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla terenu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocją obszaru LGD Dobra Widawa w Chrząstawie Małej na działce nr 207/4

    wyświetleń: 151

Treść

Tytuł projektu:
„Budowa i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla terenu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocją obszaru LGD Dobra Widawa w Chrząstawie Małej na działce nr 207/4.”

 

Numer Umowy:

00089-6935-UM0110304/17
 

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 774 868,97 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 629,974,77 zł
Wartość dofinansowania w ramach PROW: 401 636,00 zł (63,63% dofinansowania)
 

Beneficjent:
Gmina Czernica


Okres realizacji projektu:
12.2016 - 03.2018


Miejsce realizacji projektu:
Chrząstawa Mała, ul. Wrocławska 97A


Informacje o projekcie:
Operacja polega na realizacji II etapu budowy zaplecza sanitarno-szatniowego z zagospodarowaniem terenu dla terenu rekreacyjno-sportowego oraz jego wyposażenie w Chrząstawie Małej na działce 207/4, wykonaniu tablic informacyjno-promocyjnych o terenie LGD Dobra Widawa, tablic przedstawiających sylwetki olimpijczyków z terenu LGD Dobra Widawa oraz zakup kieszeni na ulotki o obszarze LGD Dobra Widawa. Szczegółowy zakres i opis zadań w ramach operacji został opisany w kolejnych częściach wniosku.
Dzięki realizacji zadań wymienionych w zakresie operacji będzie możliwe udostępnienie obiektu, jako infrastruktury rekreacyjnej dla odwiedzających i społeczności lokalnej. Zwiększy się atrakcyjność turystyczna obszaru a rezultatem będzie korzystanie z obiektu. Poprzez stworzenie i udostępnienie w ramach operacji materiałów informacyjnych i promocyjnych zwiększy się wiedza osób korzystających z obiektu o atrakcyjności i ofercie rekreacyjnej i turystycznej obszaru LGD Dobra Widawa i najbliżej okolicy. W ramach realizacji operacji osiągnięty zostanie wskaźnik – zostanie wybudowany i oddany do użytku obiekt infrastruktury rekreacyjnej.
Teren rekreacyjno-sportowy w Chrząstawie Małej, obejmujący działki nr 207/4 i 180/2, którego powierzchnia wynosi 30103 m2 (3,0103 ha) i zlokalizowane są na nim różne obiekty rekreacyjne i sportowe (boisko do piłki nożnej, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki) jak do tej pory nie posiadał żadnego zaplecza szatniowego i sanitarnego. Poza sezonem zimowym z tego terenu codziennie korzystają mieszkańcy (młodzież, dzieci, osoby dorosłe) oraz osoby przyjezdne, także turyści.
Realizacja operacji – budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wynika z wielokrotnie zgłaszanych potrzeb społeczności lokalnej, Ludowego Klubu Sportowego Czarni Chrząstawa, użytkowników placu zabaw, miejsca grillowego, boiska do siatkówki plażowej, siłowni zewnętrznej. Inwestycja została wpisana jako jedna z najważniejszych w Sołeckiej Strategii Rozwoju Chrząstawa Mała. O fakcie wagi inwestycji dla społeczności lokalnej świadczyć może fakt, że plany powstania obiektu mają swój początek na początku 2005 roku i czekały na możliwości realizacji.

Cel projektu:
Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie atrakcyjności oraz poszerzenie oferty turystycznej LGD Dobra Widawa zwiększając funkcjonalność terenu rekreacyjno-sportowego w Chrząstawie Wielkiej na działce nr 207/4 poprzez budowę i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz działania promujące obszar LGD.


Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495