Przejdź do stopki

Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica

    wyświetleń: 116

Treść

W dniu 07.05.2019 roku została podpisana  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowa o dofinansowanie na realizację projektu „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2019-30.04.2021.

Liderem  w projekcie jest „FUNDACJA OTWARCI NA EDUKACJĘ”, która w partnerstwie z Gminą Czernica i Gminą  Wrocław będzie realizowała projekt skierowany zarówno do uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.

W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych w tym trzy szkoły z Gminy Czernica (SP Czernica, ZSP Dobrzykowice, SP Kamieniec Wrocławski) oraz cztery szkoły  z Gminy Wrocław (SP nr 36, SP nr 66, SP nr 91, ZS nr 9).

W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz konsultacje pedagogiczne dla rodziców. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie jakości nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Ponadto  dla efektywnej realizacji  zajęć projektowych   zostaną zakupione pomoce dydaktyczne  i sprzęt. Planowane są m.in. zakupy w zakresie  mobilnego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety)  oraz wyposażenie szkolnych pracowni matematyczno- przyrodniczych, tak by stworzyć warunki do nauczania eksperymentalnego. Wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami zostaną także zajęcia psychologiczno – pedagogiczne z uwagi na rosnącą  liczbę uczniów  wymagających  indywidualizacji nauczania.

W objętych projektem szkołach Gminy Czernica zostaną poniesione w ramach projektu wydatki na łączną kwotę ponad 767 000 zł, z czego kwota dofinansowania zagwarantowana na etapie podpisania umowy to ponad 705 000 zł.

Obecnie toczą się  działania związane z przygotowaniem do rozpoczęcia realizacji zajęć projektowych, które są przewidziane na przełom września/października 2019 roku. Wierzymy, że szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych wpłynie na   lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów oraz na  rozwój ich  kompetencji kluczowych

Projekt Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.