Przejdź do stopki

Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica

    wyświetleń: 391

Treść

Tytuł projektu:
"Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica "

Numer Umowy:
RPDS.07.01.02-02-0022/16-00

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 7  Infrastruktura edukacyjna
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT WROF

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 16 370 718,52 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 11 104 788,75 zł
Wartość dofinansowania w ramach RPO WD : 1 267 056,40 zł (11,41 % dofinansowania)
 

Beneficjent:
Gmina Czernica
 

Partner:
nie dotyczy
 

Okres realizacji projektu:
15.06.2016  - 30.11.2018
 

Miejsce realizacji projektu:
Gmina Czernica, Dobrzykowice, ul. Sukcesu
 

Informacje o projekcie:
W maju 2016 roku złożony został w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, projekt o dofinansowanie pn.: „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w gminie Czernica”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego otrzymał on wnioskowane dofinansowanie.
 

Cel projektu:
Planowane w projekcie działania są zbieżne z celami zawartymi w dokumentach strategicznych, programach i działaniach na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Efekty projektu wpłyną na realizację celów zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Cel główny Osi priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” i Poddziałania nr 7.1.2. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF”, którym jest „zwiększona dostępność do edukacji szkolnej”. Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego 14 – 20 wskazuje ponadto, że celem funduszy europejskich jest wyrównywanie szans edukacji dzieci z terenów miejskich i wiejskich poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę szkolną, dzięki czemu zmniejszą się dysproporcje pomiędzy Gminą Czernice a obszarem WrOF, w tym Wrocławiem.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko oraz na politykę horyzontalną równości szans i politykę zrównoważonego rozwoju.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna baza edukacyjna w postaci nowej szkoły
podstawowej (docelowo na 450 miejsc) z kompletną infrastrukturą towarzyszącą (w tym np.
stołówka, boiska), przystosowana w całości dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona zostanie w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne (w tym m. in. dla pracowni matematycznej, przyrodniczej, cyfrowej i językowej oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Głównym celem projektu jest poprawa warunków nauczania na terenie gminy Czernica. W szczególności cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
- zapewnienie wystarczającej ilości miejsc w szkołach podstawowych na terenie gminy;
- ograniczenie przepełnienia i wielozmianowości w gminnych placówkach oświatowych,
- skrócenie drogi dzieci do szkoły,
- zapewnienie bardzo dobrych warunków nauki w szkole, w tym umożliwienie uczniom zdobycie kluczowych na rynku pracy kompetencji;
- zwiększenie stopnia integracji mieszkańców;

Konsekwencją powyższego będzie zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz poprawa osiąganych przez nie wyników na egzaminach. Pośrednio inwestycja przyczyni się również, do zwiększenia stopnia integracji mieszkańców gminy oraz do zmniejszenia poziomu bezrobocia poprzez zwiększenia zatrudnienia w placówce o dodatkowe 21 etaty.

Zakres rzeczowy projektu.
Projekt swoim zakresem obejmuje budowę szkoły, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. Nowy budynek szkoły będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łączna powierzchnia zabudowy szkoły wynosi 4 139,68 m2, natomiast powierzchnia użytkowa
2 861,32 m2.

Realizacja inwestycji pozwoli uruchomić docelowo 18 klas po 25 uczniów, tym samym powstanie łącznie 450 miejsc szkolnych (w tym ok. 170 na potrzeby przenoszonej SP w Dobrzykowicach).

W ramach budowy szkoły podstawowej powstaną:
- klasy, gabinety i pracownie klas I – III wraz z zapleczem,
- klasy, gabinety i pracownie klas IV – VIII wraz z zapleczem,
- część administracyjno-biurową szkoły,
- gabinet pielęgniarki, logopedy,
- stołówka,
- biblioteka wraz z czytelnią,
- mała sala gimnastyczna,
- świetlice szkolne,
- sanitariaty,
- portiernia
- zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska zewnętrznego ze sztuczną murawą.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest również pełne wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym do pracowni cyfrowej, matematycznej, przyrodniczej i językowej oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Efekty realizacji projektu:
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:
- powstanie nowy 1 obiekt infrastruktury szkolnej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- maksymalny potencjał wspartej infrastruktury szkolnej wynosić będzie 450 uczniów;;
- wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o 21,78 etatu

Postęp realizacji projektu:

Dnia 16 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z generalnym wykonawcą budowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w gminie Czernica. Wykonawca zostało konsorcjum firm: BALZOLA POLSKA sp. z o.o. Warszawa i CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A Bilbao Hiszpania.
W dniu 25 lutego 2017 roku nastąpiło uroczyste „wkopanie pierwszej łopaty” a już w dniu 23 marca 2017 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego. Kilka dni później, tj. 27 marca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495

 

Poniżej przedstawiamy wydarzenia związane z budową "Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach":

1. Pozyskanie dofinansowania na budowę przedszkola w ramach "Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach". (kliknij TUTAJ)

2. Pozyskanie kolejnego dofinansowania na budowę szkoły w ramach "Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach". (kliknij TUTAJ)

3. Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkoła” (kliknij TUTAJ)

4. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkoły.  (kliknij TUTAJ)

5. Podpisanie umowy na budowę szkoły. (kliknij TUTAJ)

6. Przekazanie placu budowy. (kliknij TUTAJ)

7. Rozpoczęcie budowy. (kliknij TUTAJ)

8. Wkopanie pierwszej łopaty. (kliknij TUTAJ)

9. Wmurowanie kamienia węgielnego. (kliknij TUTAJ)

10. Postęp prac na budowie. (kliknij TUTAJ)

11. Film promocyjny szkoła. (kliknij TUTAJ)

12. Otwarcie szkoły. (kliknij TUTAJ)

13. Kolejny sukces w pozyskiwaniu środków unijnych na koncie Gminy Czernica. (kliknij TUTAJ)