Przejdź do stopki

Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica

    wyświetleń: 222

Treść

Tytuł projektu:
"Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica "

 

Numer Umowy:
RPDS.07.01.02-02-0002/16-00

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 7  Infrastruktura edukacyjna
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT WROF

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 11 281 133,62 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 5 568 195,57 zł
Wartość dofinansowania w ramach RPO WD : 2 013 459,52 zł (36,16 % dofinansowania)
Dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach rezerwy ogólnej do wydatków niekwalifikowanych: 2 000 000,00 zł
 

Beneficjent:
Gmina Czernica
 

Partner:
nie dotyczy
 

Okres realizacji projektu:
30.12.2014  - 26.03.2018
 

Miejsce realizacji projektu:
Gmina Czernica, Dobrzykowice, ul. Sukcesu
 

Informacje o projekcie:
W dniu 14 marca 2016 roku złożony został w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, projekt o dofinansowanie pn.: „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w gminie Czernica”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 wrzesień 2016 roku otrzymał on wnioskowane dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest poprawa warunków nauczania na terenie gminy Czernica.
 

Cel projektu:
Planowane w projekcie działania są zbieżne z celami zawartymi w dokumentach strategicznych, programach i działaniach na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Efekty projektu wpłyną na realizację celów zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Cel główny Osi priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” i Poddziałania nr 7.1.2. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF”, którym jest „zwiększona dostępność do edukacji przedszkolnej”. Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego 14 – 20 wskazuje ponadto, że celem funduszy europejskich jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans edukacji dzieci z terenów miejskich i wiejskich poprzez inwestycje w infrastrukturę przedszkolną dzieci z terenów wiejskich Dolnego Śląska. Cel podstawowy przedmiotowego projektu jest zgodny z ww. założeniami i zakłada zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Czernica należącej do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) poprzez budowę nowego przedszkola na 120 miejsc (w tym 95 dodatkowych). Celem głównym projektu jest również wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich. Realizacja inwestycji zmniejszy dysproporcję w dostępie do usług przedszkolnych między Gminą Czernice a obszarem WrOF, w tym Wrocławiem.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko oraz na politykę horyzontalną równości szans i politykę zrównoważonego rozwoju.


Pozostałymi celami projektu są:
a)    poprawa warunków życia mieszk. gminy
b)    poprawa poziomu edukacji na terenie gminy
c)    umożliwienie rodzicom godzenia życia zawodowego z prywatnym, co większy ich aktywność zawodową
d)    zwiększenie ilości osób zameldowanych w Gminie Czernica, co przełoży się na wzrost wpływów do budżetu gminy
e)    rozwiązanie problemów komunikacyjnych, poprawa ochrony środowiska
f)    wykorzystanie przedszkola dla celów integracji społ. lokalnej
g)    zmniejszenie bezrobocia w gminie.
 

Zakres rzeczowy projektu.
Projekt obejmuje budowę przedszkola, jego wyposażenie i zagospodarowanie terenu. Obiekt zlokalizowany będzie w miejscowości Dobrzykowice, przy ul. Kolejowej, w Gminie Czernica.

Jego pow. zabudowy to 1 635,55 m2, pow. użytkowa to 1 255,65 m2.

W wyniku realizacji inwestycji utworzonych zostanie 120 miejsc przedszkolnych (w tym 95 dodatkowych).  Powstanie łącznie 5 oddziałów, w tym 2 nowe dla dzieci w wieku 3 - 4 lata (50 miejsc), 1 nowy integracyjny (20 miejsc), 1 nowy dla dzieci w wieku 5-6 lat (25 miejsc) oraz 1 również dla dzieci w wieku 5-6 lat (25 miejsc), do którego zostanie przeniesiony oddział przedszkolny zlokalizowany aktualnie w SP w Dobrzykowicach.

W ramach budynku przedszkola powstaną m. in.:
•    sale zabaw,
•    łazienki i toalety w tym dla osób osów niepełnosprawnych,
•    szatnia,
•    gabinety psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki,
•    pokój nauczycielski,
•    sala językowa,
•    pokoje biurowe,
•    aneks kuchenny, magazyn, pom. socjalne, porządkowe i techn.


Ponadto w budynku zlokalizowana zostanie kotłownia oraz blok kuchenny do obsługi przedszkola i szkoły - budowanej w kolejnym etapie inwestycji.

Efekty realizacji projektu:
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:
•    powstanie nowy 1 obiekt infrastruktury przedszkolnej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
•    120 dzieci w wieku przedszkolnym będzie korzystać z nowej infrastruktury przedszkolnej wspartej w wyniku projektu;
•    wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o 13,5 etatu

Postęp realizacji projektu:

Dnia 16 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z generalnym wykonawcą budowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w gminie Czernica. Wykonawca zostało konsorcjum firm: BALZOLA POLSKA sp. z o.o. Warszawa i CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A Bilbao Hiszpania.


W dniu 25 lutego 2017 roku nastąpiło uroczyste „wkopanie pierwszej łopaty” a już w dniu 23 marca 2017 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego. Kilka dni później, tj. 27 marca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie przedszkolne za kwotę ok. 270 tysięcy złotych.


W dniu 15 grudnia 2017 roku gmina Czernica otrzymała ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu przedszkolnego. Od tego momentu nastąpił montaż zakupionego wyposażenia oraz rekrutacja pracowników.
 

Przedszkole zostało uruchomione w dniu 29 stycznia 2018 roku.


Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495

 

Poniżej przedstawiamy wydarzenia związane z budową przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica: