Przejdź do stopki

Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny

    wyświetleń: 132

Treść

Tytuł projektu:
"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz  8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny"


Numer Umowy:
RPDS.02.01.01-02-0011/16-00

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet nr 2   „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
Działanie nr 2.1   „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr. 2.1.1 „E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne”

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 11 453 319,81 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 11 441 159,89 zł
Wartość dofinansowania w ramach RPO WD : 9 724 985,94 zł (85% dofinansowania)
Wartość dofinansowania dla Gminy Czernica: 639 863,68 zł


Beneficjent:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu


Partner:

Gmina Czernica, Gmina Długołęka, Gmina Jordanów Śląski, Gmin Kątów Wrocławskich, Gmina Kobierzyce, Gmina Mietków, Gmina Siechnice i Gmina Żórawina.


Okres realizacji projektu:
13.01.2016 – 30.06.2018


Miejsce realizacji projektu:
Urząd Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz siedziby Urzędów Gminy – partnerów projektu.


Informacje o projekcie:
Projekt obejmuje m.in. modernizację elektronicznego obiegu dokumentów, wykonanie i umieszczenie na platformach cyfrowych interaktywnych formularzy, za pomocą których będzie można załatwić sprawy w urzędzie bez wychodzenia z domu,  stworzenie mechanizmów umożliwiających dokonywanie płatności on-line, modernizację i zakup infrastruktury informatycznej oraz szkolenia personelu.
Powyższy projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań podjętych przez Powiat Wrocławski wspólnie z Gminami powiatu w obszarze e-administracji. W ramach RPO WD 2007-2013 zrealizowany został projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”.
Dzięki realizacji projektu w Gminie Czernica uruchomionych zostanie 11 e-usług publicznych na różnych poziomach zaawansowania, w celu umożliwienia mieszkańcom wykonania wielu czynności urzędowych za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w urzędzie gminy.  Wdrożenie usług umożliwi załatwienie wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu np. złożenie wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wypełnienie deklaracji podatkowych online wraz z możliwością automatycznego dokonania opłaty podatku; złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji lub umowy na zajęcie pasa drogowego; możliwość założenia i potwierdzania w siedzibie urzędu gminy Czernica profilu zaufanego EPUAP. Uzupełnieniem projektu będzie modernizacja elektronicznego obiegu dokumentów, co pozwoli na obniżenie kosztów zużycia materiałów biurowych a tym samym wydatków administracji publicznej.


Cele projektu:
Planowane w projekcie działania są zbieżne z celami zawartymi w dokumentach strategicznych, programach i działaniach na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy urzędów, a przede wszystkim usprawnienia  komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. Tym samym efekty projektu wpłyną bezpośrednio na cel główny osi priorytetowej nr 2, którym jest „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych”.
Celami pośrednimi, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu będzie zwiększenie dojrzałości obecnych e-usług oraz wdrożenie nowych; dostosowanie infrastruktury wspomagającej e-usługi oraz obsługę systemów dziedzinowych; podniesienie wiedzy pracowników Urzędu w zakresie e-usług oraz zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych i doposażenie stanowisk pracy.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko oraz na politykę horyzontalną równości szans i politykę zrównoważonego rozwoju.
W dłuższym horyzoncie czasowym realizacja projektu pozwoli na zwiększenie  uczestnictwa obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę dostępności informacji i zasobów publicznych.

Zakres rzeczowy projektu w zakresie Gminy Czernica:
•    Zadanie 1 „Wdrożenie E-usługi” – poprzez zakup niezbędnego oprogramowania, stworzenie formularzy EPUAP, stworzenie aplikacji mobilnej
•    Zadanie 2 „Wdrożenie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów” – poprzez zakup oprogramowania i licencji, integrację EOD z systemami dziedzinowymi i EPUAP, uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
•    Zadanie 3 „Wdrożenie systemów dziedzinowy” – poprzez modernizację systemu podatkowego, systemu księgowo – finansowego wraz z e-płatnościami, systemu płacowo – kadrowego, uruchomienia nowych modułów dot. rejestru umów oraz zajęć pasa drogowego.
•    Zadanie 4 „Stworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych EPUAP w Urzędzie Gminy Czernica”
•    Zadanie 5 „Zakup infrastruktury technicznej wraz z oprogramowaniem użytkowym i dedykowanym”
•    Zadanie 6 „Prace wdrożeniowo – instalacyjne”
•    Zadanie 7 „Szkolenia pracowników”.


Efekty realizacji projektu:
Projekt zapewni użytkownikom tj. mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz zainteresowanym podmiotom dostępność dojrzałych e-usług publicznych. Dzięki realizacji Projektu wzrośnie liczba osób korzystających z usług oraz zasobów publicznych udostępnianych on-line, przyczyni się on również do wzrostu dostępności i pełniejszego wykorzystania usług publicznych za pośrednictwem nowych technologii.

Beneficjentami projektu będą: pracownicy Starostwa Powiatowego i urzędów gmin partnerskich oraz mieszkańcy powiatu, jak również inne uprawnione osoby fizyczne i prawne posiadające tytuł prawny do określonych świadczeń lub podejmowania działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czy też posiadający zobowiązania lub faktyczny interes wobec powiatu lub gmin, który przekłada się na konieczność kontaktu ze starostwem lub urzędem.

Z drugiej strony użytkownikami produktów Projektu będą szeroko rozumiani interesanci (petenci), gdzie wśród nich najliczniejszą grupą będą mieszkańcy Powiatu, którzy poprzez wykorzystanie powstałych możliwości uzyskają szybki i bezpieczny sposób komunikowania się z Urzędem i załatwienia wielu urzędowych
spraw.

W wyniku realizacji projektu uruchomionych zostanie:
•    8 nowych  usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 „transakcyjny”;
•    15 nowych usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 „integracyjny”;
•    9 urzędów administracji samorządowej wdroży zapisy tzw. „katalogu rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”;
•    9 nowych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.

Już od II kwartału 2018 roku mieszkańcy z terenu gminy Czernica będą mogli zrealizować wiele czynności urzędowych za pośrednictwem Internetu, m.in.:

•    Sprawy związane z zobowiązaniem ws. podatku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych:

 • Możliwość pobrania ze strony internetowej Urzędu stosowanych wniosków w tej sprawie;
 • Możliwość wypełnienia elektronicznie wniosków;
 • Możliwość przesłania drogą elektroniczną wypełnionych wniosków;
 • Możliwość monitorowania postępu w realizacji założonej sprawy;
 • Możliwość dokonania płatności elektronicznej;
 • Dodatkowo poprzez uwzględnienie indywidualnych informacji dla podatnika dotyczących wysokości wpłaty, danych dodatkowych oraz terminów płatności wraz z informacją o zaleganiu z daną opłatą dokonana jest personalizacja usługi. Umożliwia to także wysyłkę indywidualnych powiadomień dla podatnika o zbliżającym się terminie płatności lub powstałych zaległościach.


•    Sprawy związane z zobowiązaniem ws. podatku z tytułu podatku rolnego/leśnego od osób fizycznych i prawnych:

 • Możliwość pobrania ze strony internetowej Urzędu stosowanych wniosków w tej sprawie;
 • Możliwość wypełnienia elektronicznie wniosków;
 • Możliwość przesłania drogą elektroniczną wypełnionych wniosków;
 • Możliwość monitorowania postępu w realizacji założonej sprawy;
 • Możliwość dokonania płatności elektronicznej;
 • Dodatkowo poprzez uwzględnienie indywidualnych informacji dla podatnika dotyczących wysokości wpłaty, danych dodatkowych oraz terminów płatności wraz z informacją o zaleganiu z daną opłatą dokonana jest personalizacja usługi. Umożliwia to także wysyłkę indywidualnych powiadomień dla podatnika o zbliżającym się terminie płatności lub powstałych zaległościach.


•    Sprawy związane z zezwoleniem na korzystanie z dróg w sposób szczególny:

 • Możliwość pobrania ze strony internetowej Urzędu stosowanych wniosków w tej sprawie;
 • Możliwość wypełnienia elektronicznie wniosków;
 • Możliwość przesłania drogą elektroniczną wypełnionych wniosków;
 • Możliwość monitorowania postępu w realizacji założonej sprawy;
 • Możliwość dokonania płatności elektronicznej;
 • Uzyskanie decyzji/umowy na zajęcie pasa drogowego.


•    Sprawy związane z wydaniem wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • Możliwość pobrania ze strony internetowej Urzędu stosowanych wniosków w tej sprawie;
 • Możliwość wypełnienia elektronicznie wniosków;
 • Możliwość przesłania drogą elektroniczną wypełnionych wniosków;
 • Możliwość monitorowania postępu w realizacji założonej sprawy;
 • Możliwość dokonania płatności elektronicznej;
 • Uzyskanie decyzji w sprawie.


Postęp realizacji projektu
Dnia 25 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Pracownicy Urzędu Gminy Czernica, nie oczekując na podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPOWD 14-20, rozpoczęli prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej w celu uruchomienia postępowania przetargowego w związku z realizacją tego zadania. W wyniku czego w dniu 20 lipca 2017 roku zamieszczono w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i wdrożenie oprogramowania e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym. W dniu 29 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert i weryfikacja złożonych dokumentów. W dniu 06 września 2017 roku wybrano ofertę firmy Sputnik Software sp. z o.o., z którą 22 września 2017 roku podpisano stosowną umowę na kwotę 500 118,00 zł brutto.
Równolegle zostało uruchomione kolejne postępowanie o udzielenia zamówienia na dostawę niezbędnego sprzętu i infrastruktury sieciowej na potrzeby realizacji projektu. Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert.


Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495