Przejdź do stopki

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała

    wyświetleń: 114

Treść

Tytuł projektu:
"Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała"

 

Numer Umowy:
RPDS.03.03.02-02-0001/16-00

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet nr 3   „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.3   „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Poddziałanie nr 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF”

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 9 864 039,14 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 660 688,32 zł
Wartość dofinansowania w ramach RPO WD : 5 941 318,26 zł (77,56% dofinansowania)
Wartość dofinansowania dla Gminy Czernica: 909 795,75 zł

Beneficjent:
Gmina Oborniki Śląskie


Partner:
Gmina Czernica oraz Gmina Wisznia Mała


Okres realizacji projektu:
17.12.2015 – 12.10.2018


Miejsce realizacji projektu w zakresie Gminy Czernica:
Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej.
 

Informacje o projekcie:
W dniu 12 maja 2016 roku złożony został w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, projekt o dofinansowanie pn: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku otrzymał wnioskowane dofinansowanie.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Czernica i Wisznia Mała. Na terenie Gminy Czernica projektem objęty jest budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej.

Realizacja projektu oraz pozyskane dofinansowanie jest konsekwencją zawartego w dniu 18 lutego 2016 roku porozumienia o współpracy i zawiązaniu partnerstwa samorządowego 3 gmin, którego celem było przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego; Oś Priorytetowa 3. „Gospodarka niskoemisyjna”; Działanie 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.
Okres realizacji projektu na terenie Gminy Czernica został zaplanowany na lata 2017 – 2018.
 

Cele projektu:
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez kompleksową modernizację tych obiektów na terenie Gmin Oborniki Śląskie, Czernica i Wisznia Mała. W Gminie Czernica poprawiona zostanie efektywność energetyczna budynku Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko oraz na politykę horyzontalną równości szans i politykę zrównoważonego rozwoju.
W dłuższym horyzoncie czasowym realizacja projektu przyczyni się do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zakres rzeczowy projektu w zakresie Gminy Czernica:
W ramach projektu partnerskiego, na terenie Gminy Czernica zmodernizowany zostanie budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej, gdzie zrealizowane zostaną prace termomodernizacyjne obejmujące m.in.:

•    budowę nowej kotłowni gazowej,
•    wymianę przewodów instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej w całym budynku,
•    wymianę grzejników na nowe stalowe płytowe wyposażone w zawory termostatyczne z głowicami,
•    montaż automatyki pogodowej kotła i liczników ciepła oraz elementów systemu zarządzania energią,
•    docieplenie - ścian zewnętrznych i stropów,
•    budowę nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla sal gimnastycznych,
•    wymianę okien.

Efekty realizacji projektu:
Projekt jest bardzo ważnym, zadaniem inwestycyjnym wynikającym m.in. z wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zrealizowanie inwestycji w 7 lokalizacjach znacząco poprawi problem tzw. „niskiej emisji” występujący na terenie gmin realizujących przedmiotowy projekt. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

•    poddanych termomodernizacji będzie 11 519.72 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej budynków;
•    7 budynków użyteczności publicznej zostanie zmodernizowanych energetycznie;
•    wybudowana zostanie 1 jednostka do wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii;
•    wybudowana zostanie 1 jednostka do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
•    zmodernizowanych zostanie 5 źródeł ciepła;
•    o 1 966 265.18 kWh/rok zmniejszone zostanie roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych;
•    o 646.16 ton spadnie szacowany roczny poziom emisji gazów cieplarnianych;
•    zaoszczędzone zostanie 5 453.52 GJ/rok energii cieplnej;
•    zaoszczędzone zostanie 99.49 MWh/rok energii elektrycznej.

Postęp realizacji projektu
Dnia 11 października 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Pracownicy Urzędu Gminy Czernica, nie oczekując na podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPOWD 14-20, rozpoczęli prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej w celu uruchomienia postępowania przetargowego w związku z realizacją tego zadania. W wyniku czego w dniu 06.11.2017 r. została podpisana umowa z firmą SANREM, na wykonanie prac termomodernizacyjnych za kwotę 2 099 111,86 zł brutto. 
Ponadto w listopadzie 2017 roku została podpisana również umowa na nadzór inwestorski nad tą inwestycją.


Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495