Przejdź do stopki

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF

    wyświetleń: 198

Treść

Tytuł projektu:
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF "


Numer Umowy:
RPDS.05.02.02-02-0002/18-00

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 5 Transport
Działanie 5.2 System transportu kolejowego
Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego - ZIT WROF

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 126 723 588,52 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 83 160 759,41 PLN
Wartość dofinansowania w ramach RPO WD : 70 686 645,50 PLN
Dofinansowanie ze środków RPO WD dla Gminy Czernica: 1 470 303,60 PLN
 

Beneficjent:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 

Partnerzy projektu:
Gmina Czernica, Gmina Wrocław, Gmina Jelcz - Laskowice
 

Okres realizacji projektu:
18.07.2017 – 31.12.2021 r.
 

Miejsce realizacji projektu:
Gmina Wrocław, Gmina Jelcz – Laskowice, Gmina Czernica (Dobrzykowice/Kamieniec Wrocławski, Nadolice Małe. Nadolice Wielkie, Chrząstawa)


Informacje o projekcie:
W dniu 29 marca  2018 roku złożony został w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, projekt o dofinansowanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 roku otrzymał on wnioskowane dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest rewitalizacji linii kolejowej nr 292 Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie kilometrowym linii 0,403 do 21,447. Długość odcinka objętego modernizacją wynosi 21,044 km. Realizacja inwestycji przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia dostępności kolei w codziennych podróżach do pracy/szkoły/miejsc usług na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w zakresie obsługi ruchu pozaaglomeracyjnego, w tym turystycznego.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i znaczenia transportu kolejowego w sieci komunikacyjnych powiązań we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez poprawę jakości infrastruktury kolejowej, w tym dostosowanie jej do potrzeb podróżnych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

•    Zwiększenie dostępności przestrzennej i czasowej transportu kolejowego.
•    Poprawę niezawodności, wydajności i efektywności transportu kolejowego – zwiększenie przepustowości oraz punktualności realizowanych połączeń.
•    Skrócenie czasu jazdy.
•    Integrację transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu.
•    Przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy z gałęzi transportu mniej przyjaznych dla środowiska (przede wszystkim transportu drogowego).
•    Poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa osobistego podróżnych.
•    Podwyższenie komfortu podróżowania.
•    Racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej.
•    Umożliwienie równego, niedyskryminowanego dostępu do infrastruktury kolejowej pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się.
•    Zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko.

Zakres rzeczowy projektu.
Efektem rewitalizacji linii Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice będą krótsze podróże i wyższy poziom bezpieczeństw oraz lepsza sprawność prowadzenia ruchu pociągów. Wykonane zostaną prace związane z wymianą toru, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem i telekomunikacji oraz naprawą obiektów inżynieryjnych. Planowana jest również przebudowa przejazdów, co poprawi bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.
Komfort obsługi pasażerów zapewni budowa nowych i polepszenie parametrów istniejących peronów. Zwiększy się dostępność linii dla podróżnych, gdyż projekt przewiduje budowę bezpiecznych: dojść pieszych, dojazdów, parkingów Park&Ride i Bike&Ride.
Gmina Czernica jako partner projektu odpowiedzialna jest za budowę parkingów:

- w rejonie przystanku osobowego Chrząstawa;
a) budowa parkingu przy nowym peronie na 20 miejsc postojowych wraz z dojściami do peronów i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych,
b) zabudowa wiat rowerowych;
c) pozyskanie terenu pod budowę parkingu i części peronu;

- w rejonie przystanku osobowego Nadolice Wielkie:
a) budowa parkingu przy nowym peronie na 20 miejsc postojowych wraz z dojściami do peronów i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych,
b) zabudowa wiat rowerowych;

- w rejonie nowego przystanku osobowego Nadolice Małe:
a) budowa parkingu samochodowego na 20 miejsc postojowych wraz z dojściem do peronu i
dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych,
b) zabudowa wiat rowerowych (łącznie na 30 miejsc);

- w rejonie przystanku osobowego Dobrzykowice Wrocławskie:
a) budowa parkingu przy nowym peronie na 30 miejsc postojowych wraz z dojściami do peronów i dowiązaniem do istniejącego układu dróg publicznych.

Postęp realizacji projektu:

Dnia 27 września 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. W między czasie Lider projektu (PKP PLK S.A) przeprowadził postępowanie przetargowe związane z realizacją dwóch zadań w ramach projektu. W wyniku przeprowadzonej procedury w dniu 14 listopada 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z infrastrukturą kolejową (ETF Polska Sp. z o.o.) oraz w dniu 9 listopada 2018 roku z wykonawcą parkingów na terenie Gminy Czernica (Track Tec Construction).
Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 2, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495

 

Aktualizacja

W związku z wnioskiem generalnego wykonawcy prac związanych z infrastrukturą kolejową (ETF Polska Sp. z o.o.) Beneficjent projektu - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A; otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej RPO WD na wydłużenie realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2021 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami opóźnieniu uległy terminy wykonania kolejnych etapów projektu, w tym powstanie parkingów typu „Park and Ride” na terenie Gminy Czernica.

Obecnie realizowane są prace na terenie nowych parkingów położonych w 4 miejscowościach na terenie gminy Czernica. Najdalej zaawansowane prace zostały wykonane w miejscowościach Dobrzykowice i Nadolice Wielkie.

  • Parking w Dobrzykowicach:

  • Parking w Nadolicach Wielkich

.

  • Parking w Nadolicach Małych:

 

  • Parking w Chrząstawie Małej:

Zgodnie z zawartym aneksem aktualnie wszystkie miejsca parkingowe przy nowobudowanych przystankach kolejowych zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2020 roku.