Przejdź do stopki

ZIT WROF

    wyświetleń: 392

Treść

Zarząd województwa przeznaczył ponad 27 mln zł na tworzenie i rozwijanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych. To szansa dla rodziców, by mogli wrócić do pracy. Miejsca w tak utworzonych żłobkach i klubach malucha przez 2 lata będą bezpłatne.

− Urodzenie dziecka to wyjątkowy mo­ment. Dla rodziców wiąże się często z cał­kowitą zmianą dotychczasowego życia, także zawodowego. Jednak po okresie urlopów macierzyńskich i wychowaw­czych przychodzi czas powrotu do pracy. Wyzwaniem jest przede wszystkim za­pewnienie odpowiedniej opieki dla dora­stającego malucha. Wychodzimy naprze­ciw tej sytuacji – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Zachęcamy firmy oraz instytucje, by tworzyły nowe miejsca w nowych lub już istniejących żłobkach i klubach malucha albo zatrudniały nianie.
Kto może dostać pieniądze?
18 lipca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosi nabór wniosków o dofinan­sowanie projektów, dzięki którym zwięk­szy się liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach malucha lub u opiekunów dziecięcych.
O dotacje mogą się starać między in­nymi instytucje, stowarzyszenia, fun­dacje, lokalne samorządy, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy, którzy już prowadzą lub zamierzają zorganizo­wać opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Urząd dofinansuje projekty związane ze stworzeniem klubów malucha, żłob­ków, ale także z dostosowaniem ist­niejących obiektów do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Kupisz zabawki, wyremontujesz stołówkę
Na co jeszcze można przeznaczyć unijne środki? Na zakup wyposażenia i zaba­wek, na pomoce do prowadzenia zajęć wychowawczych i edukacyjnych, na wy­posażenie i montaż placu zabaw, na zmo­dernizowanie szatni, kuchni i stołówki, na pokrycie kosztów żywienia dzieci, także tych ze szczególnymi potrzebami, na przy­kład alergików lub diabetyków. Możliwe jest również pokrycie kosztów wynagro­dzenia personelu, a nawet zatrudnienie niań, które zajmą się maluchami u siebie.
Rodzic nie zapłaci za żłobek
Często podstawową barierą powrotu do pracy rodziców małych dzieci są opłaty i dostępność miejsc w żłobkach.
− Nasz program rozwiązuje ten problem. Unijne dofinansowane przeznaczamy na pokrycie kosztów związanych z zapew­nieniem opieki dzieciom. Przez 2 lata ro­dzice nie będą musieli do takich miejsc nic dopłacać − dodaje Przybylski.
W składanych w odpowiedzi na konkurs projektach można zaplanować również kursy, szkolenia i usługi doradztwa za­wodowego dla rodziców. Pomoże im to szybciej odnaleźć się na rynku pracy.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmo­wane od 21 sierpnia.

 

Informacja o bezpłatnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych  na terenie województwa dolnośląskiego.

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. uprzejmie informuje, iż na terenie województwa dolnośląskiego realizuje następujące BEZPŁATNE PROJEKTY,
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 Dolnośląska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych – uczestnicy/uczestniczki mogą skorzystać ze szkoleń językowych (j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski) zakończonych zewnętrznym egzaminem TELC oraz komputerowych zakończonych egzaminem ECDL. Czas trwania szkolenia 120 godzin.
      Informacje o projekcie na stronie:  www.akademiaumiejetnosci.info 
POBIERZ INFO W PDF
 
  Szkolenie–staż–zatrudnienie – do udziału w projekcie zapraszamy KOBIETY, które chciałyby zdobyć umiejętności wymagane do wykonywania zawodu recepcjonistka/pomocnica kucharza/kelnerka. W ramach projektu kobiety  skorzystają z płatnego stażu zawodowego (3 miesiące).  Szkolenia zawodowe zakończone są certyfikowanym egzaminem zewnętrznym. Czas trwania szkolenia 120 godzin.
Informacje o projekcie na stronie:  WWW.SZKOLENIE.EXPERT
POBIERZ INFO W PDF
 
  Zielony Zawód – Nowe możliwości – uczestnicy/uczestniczki projektu mogą zdobyć nowe kwalifikacje związane z zielonymi miejscami pracy (np. pracownik biurowy z modułem Eco-biuro itp.). Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym. Każdemu Uczestnikowi/czce Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe.
Czas trwania szkolenia to 128 godzin.
Informacje o projekcie na stronie: WWW.NOWYZAWOD.COM
POBIERZ INFO W PDF
   


Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych w/w projektów oraz pod numerem telefonu: 22 162 78 26 lub 607 049 139
 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Celem ZIT jest m.in.: realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów metropolitalnych oraz sprzyjanie ich rozwojowi współpracy i integracji, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa. ZIT-y stanowią narzędzie selekcji i realizacji przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu w oparciu o współpracę wielu podmiotów, podejmowaną w ramach obszarów funkcjonalnych. Kluczową przesłanką zastosowania ZIT w programie operacyjnym jest przede wszystkim potrzeba realizacji wzajemnie zależnych i komplementarnych projektów.

Na terenie Wrocławia i jego obszaru funkcjonalnego powstały Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) jako instytucjonalno – organizacyjno – prawna forma wdrażania nowego unijnego mechanizmu rozwoju regionalnego, która została podniesiona do rangi Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Wrocławia oraz Marszałkiem Województwa, zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301 i 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zostały utworzone na podstawie „Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF” z póź. zm. W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: Gmina Czernica, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Wrocław, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Wrocławski Obszar Funkcjonalny został wyznaczony na podstawie ekspertyzy pt. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw” opracowanej przez dr hab. prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (luty 2013 r.), obecnego Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju (MIR). Tak wyznaczony obszar funkcjonalny został usankcjonowany mocą Umowy Partnerstwa, tj. podstawowym dokumentem implementującym prawodawstwo unijne w zakresie zasad i warunków wykorzystania funduszy strukturalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w perspektywie finansowania 2014-2020.

Ponadto ZIT WrOF, zgodnie z zapisami  tzw. „Ustawy wdrożeniowej” z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020”, realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na podstawie opracowanej przez Związek ZIT Strategii ZIT. W tym sensie ZIT WrOF jest mechanizmem finansowym służącym realizacji projektów unijnych. Wynegocjowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego alokacja z RPO WD 2014-2020, na realizację projektów ZIT WrOF opiewa na kwotę 291,25 mln EUR (w tym 240,8 mln EUR z EFRR i 50,45 mln EUR z EFS).

Więcej informacji nt. RPO WD 2014-2020 znajduje się na stronie Instytucji Zarządzającej Programem www.rpo.dolnyslask.pl

Należy podkreślić, że na wartość 291,25 mln EUR sumują się dwie kwoty,
tj. rezerwa krajowa zapisana w Umowie Partnerstwa 173 mln EUR oraz pula wydzielona z RPO WD przez UMWD 118,25 mln EUR.

W ramach ZIT WrOF strategicznymi obszarami wsparcia określono następujące sektory (finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 

 • Wspieranie działań na rzecz racjonalizacji gospodarki energią w obiektach budownictwa mieszkaniowego i w obiektach użyteczności publicznej,
 • Wsparcie infrastruktury transportu niskoemisyjnego (drogi rowerowe i węzły przesiadkowe),
 • Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje do 10 tys RLM),
 • Poprawa bezpieczeństwa i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom,
 • Poprawa dostępności transportowej drogowej i kolejowej,
 • Wsparcie infrastruktury społecznej,
 • Rewitalizacja społeczna i przestrzenna,
 • Wsparcie infrastruktury edukacyjnej.


W przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, najważniejsze dziedziny to:

 •  Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej,
 •  Aktywna integracja,
 •  Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 •  Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych,
 •  Godzenie życia zawodowego i prywatnego.


Ponadto Strategia ZIT WrOF służy realizacji projektów komplementarnych planowanych do objęcia unijnym wsparciem w ramach krajowych programów operacyjnych (POIiŚ), wybieranych w trybie pozakonkursowym w specyficznych  sektorach gospodarczych i publicznych.  

W POIiŚ Wyodrębniono następujące pule środków finansowych  dla ZIT WrOF:

 • 13 164 948,00 EUR w ramach PI 4.iii kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych.
 • 11 524 013,00 EUR w ramach PI 4.v sieci ciepłownicze.
 • 10 284 270,00 EUR w ramach PI 4.vi. sieci ciepłownicze w zakresie kogeneracji.
 • 86 711 386,00 EUR w ramach PI 4.v transport miejski.


Pierwsza pula przeznaczona jest na dofinansowanie projektów aplikowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z terenu WrOF.

Dwie kolejne dedykowane są przedsiębiorcom z sektora energetyczno-cieplnego, spełniającym warunki programowe na realizację zadań inwestycyjnych, polegających na budowie sieci ciepłowniczych skojarzonych z wysokosprawną kogeneracją oraz przebudowie sieci ciepłowniczych, celem zastąpienia istniejących kotłowni/lokalnych źródeł ciepła. Głównym celem propozycji projektów jest wsparcie sektora mieszkalnego i użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów. Warunkiem dofinansowania jest wpisanie projektu do Strategii ZIT WrOF oraz jej pozytywne zaopiniowanie.

Powyższa zasada dotyczy także projektów finansowanych na realizację projektów dot. infrastruktury transportu zbiorowego, ze szczególnym naciskiem na rozwój infrastruktury szynowej i zakup taboru.

W związku z postanowieniami art. 7 ust. 4 Rozporządzenia UE Nr 1301/2013 oraz art. 36 ust. 3 i art. 123 ust. 6 Rozporządzenia UE Nr 1303/2013 władze miejskie pełnią rolę Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Funkcję Instytucji Pośredniczącej ZIT WrOF pełni Prezydent Wrocławia ‒ lider „Porozumienia międzygminnego w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF”.

Funkcje administracyjne Instytucji Pośredniczącej ZIT WrOF realizują wydzielone w strukturach Urzędu Miejskiego Wrocławia Zespoły. Ponadto funkcję programowo-opiniodawczą w systemie wdrażania ZIT WrOF pełni Komitet Sterujący ZIT WrOF (przedstawiciele gmin wchodzących w skład ZIT WrOF), natomiast funkcję konsultacyjno-opiniodawczą ‒ Rada ZIT WrOF (przedstawiciele środowiska biznesowego, społecznego i naukowego oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego).

Lider realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie przynajmniej wyboru projektów do dofinansowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku oraz nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

W związku z rozpoczęciem kolejnego roku wdrażania funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 udostępniamy wszystkich zainteresowanym podmiotom aplikowaniem o dotacje UE bezpośredni link do strony internetowej „Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W serwisie udostępnionych jest szereg przydatnych i najbardziej aktualnych dokumentów i informacji z zakresu aplikowania i zarządzania projektami UE. Korzystając z serwisu możliwe jest zapoznanie się z:
- Zasadami korzystania z Regionalnego Programu Operacyjnego”
- Kto może otrzymać dofinansowanie?
- Na co można otrzymać dofinansowanie?
- Jakie mogą być formy wsparcia?
- Jak się starać o dofinansowanie?
- Harmonogramem najbliższych konkursów – znaleźć informację o ogłoszonych naborach wniosków oraz wynikach rozstrzygniętych konkursów
- Aktualnymi wzorami dokumentów, w tym poradnikami i publikacjami z zakresu tematyki funduszy europejskich
- zasadami rozliczania projektów w ramach RPO WD 2014 – 2020
- Aktualnymi wiadomościami Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 i Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 - 2020

W celu ułatwienia poruszania się po serwisie, poniżej bezpośredni link do harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

https://zitwrof.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-prawem-dokumentami-2/

W przypadku Państwa dodatkowych pytań dotyczących możliwości aplikowania o środki UE w ramach RPO WD 2014 – 2020 zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z pracownikami Urzędu Gminy Czernica (pok. 4) lub kontaktu mailowego pod adresem t.jankowski@czernica.pl lub kontaktu telefonicznego 0 502 735 495
 

Poniżej do pobrania strategia ZIT WrOF obejmująca Gminę Czernica

POBIERZ STRATEGIĘ ZIT WrOF W PDF

 

Poniżej do zapoznania się w formie graficznej materiały informacyjne:

ulotka1

ulotka2

 

Szanowni Państwo,
przedstawiamy dwa opracowania dokumentów:
„ZITEK – Bez przeszkód po wrocławskiej metropolii”, który ma na celu ułatwić dostęp do informacji wspierających poruszanie się po Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym osób ze szczególnymi potrzebami.
#RAZEMMOŻEMYWIĘCEJ pokazujący rozwój Gmin WrOF od 2014 r. poprzez projekty, które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców obszaru metropolitalnego w wielu istotnych obszarach, w tym w szczególności w zakresie: e-usług,edukacji, infrastruktury technicznej i społecznej, atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, rewitalizacji, ochrony środowiska, otoczenia biznesu oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób starszych.

Mamy nadzieję, że opracowania pokażą naszej społeczności lokalnej, jak duży wpływ na rozwój Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego mają środki europejskie oraz jak efektywnie zostały wykorzystane przez samorządy.