Przejdź do stopki

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

    wyświetleń: 1807

Treść

Prace związane z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Link do strony z informacjami o planach zarzadzania ryzykiem powodziowym i konsultacji społecznych:

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/konsultacje-spoleczne

http://www.powodz.gov.pl/pl/ 

Link do strony z aktualnymi mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego: 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

 

Zgromadzona dokumentacja:

 1. Pismo z Urzędu Gminy z dnia 8.04.2015 r do  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 2. Pismo od RZGW we Wrocławiu z dnia 21.04.2015 r. 
 3. Pismo od IMGW z 23.04.2015 r.
 4. Pismo od KZGW z dnia 14 maja 2015 r.
 5. Odpowiedź Wójta Gminy Czernica  na pisma IMGW i KZGW
 6. Pismo do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 19.06.2015 r.
 7. Odpowiedż od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 11.09.2015 r.
 8. Pismo Wójta Gminy Czernica do IMGW z dnia 8 marca 2016 r.  załącznik do pisma
 9. Odpowiedż od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 09.05.2016 r.
 10. Pismo do RZGW we Wrocławiu z dnia 28.06.2016 r.
 11. Odpowiedź od RZGW we Wrocławiu z dnia 14.07.2016 r.
 12. Pismo do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 10.08.2016 r.
 13. Odpowiedź od KZGW z dnia 14.09.2016 r.
 14. Pismo ws. udzielenia informacji o inwestycjach do PGWWP-26.06.18 r.
 15. Odp. na pismo Wójta o inwestycjach-9.07.18 r.          Załączniki mapowe do pisma z 9.07.18 r.
 16. Pismo informacyjne od Min.Gosp.Morskiej i Żegl.Śródlądowej-22.08.18 r.
 17. Wniosek Wójta o udzielenie inform. do PGWWP-25.10.18 r.
 18. Odp.PGWWP o aktualizacji map zagr. powodziowego-21.11.18 r.

 

Powódź to jedno z najbardziej niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących  na obszarze kraju. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczenia negatywnych skutków powodzi,  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, prowadzi prace związane z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

 

Prace nad planami zostały poprzedzone przygotowaniem wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP). Celem WORP było wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.  W sumie dla Polski w I cyklu planistycznym do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczono 253 rzeki o łącznej długości 14 481 km. Prace nad WORP-em zostały zakończone w grudniu 2011 roku,  dokument jest dostępny na stronach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

 

Obecnie na bazie przygotowanych dotychczas dokumentów planistycznych oraz zgromadzonych danych przygotowywane są plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla dwóch poziomów odniesienia w stosunku do powierzchni kraju – obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Prace prowadzone są równolegle dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły oraz Pregoły a także  9 regionów wodnych. W celu zapewnienia udziału w procesie przygotowania planów zainteresowanych współpracą podmiotów, powołane zostały odpowiednio w dorzeczach, regionach wodnych, jak również dla zlewni odpowiednie grupy robocze, wspomagające swoją wiedzą i doświadczenie wykonawców PZRP.

 

Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te, muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych.

 

Obowiązek sporządzenia planów wynika z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywy Powodziowej.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne. Za opracowanie planów odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na poziomie obszarów dorzeczy oraz dyrektorzy poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej dla regionów wodnych.