Przejdź do stopki

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł

    wyświetleń: 100

Treść

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o  pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie komunikatu Ministra Cyfryzacji termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustanawia się na dzień 13 marca 2022 r., z tym, że termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków, o których mowa w
art. 4 ust. 1 (NADANIE NUMERU PESEL) tej ustawy, został ustanowiony na dzień 16 marca 2022 r. (środa).

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy przy
ul. Wrocławskiej 78.

 

POBIERZ WNIOSEK PDF

 

Відповідно до Закону від 12 березня 2022  року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни
 (Журнал законів 2022 року, пункт 583), громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до статті 2(1) і внесений до реєстру PESEL,  має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема для покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори.

 

Разом з тим, повідомляємо, що на підставі оголошення Міністра цифровізації припинення виконання технічних рішень, що дозволяють застосовувати положення статей 4-10 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, встановлено на 13 березня 2022 року, з тим, що дата загального початку обробки заявок, зазначених у пункті 1 статті 4 (ПРИСВОЄННЯ НОМЕРА PESEL) цього Закону,  була створена 16 березня 2022 року.  (Середа).

 

Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою з фактичною опікою над дитиною.

 

Заяви на виплату одноразової грошової допомоги необхідно подати до Міського центру соціального захисту населення м. Czernica за адресою вулиця Вроцлавська, 78.