Przejdź do stopki

Pomoc dla przedsiębiorców z Gminy Czernica w związku z COVID-19

    wyświetleń: 227

Treść

Każdy przedsiębiorca, który poniósł negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii COVID-19 i jest je w stanie wykazać na podstawie sprawozdań finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej – może złożyć wniosek, który w każdym przypadku będzie rozpatrywany indywidualnie w ramach pomocy de minimis.

Podatki lokalne:

Na wniosek przedsiębiorcy możliwe jest:

 1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej,
 3. w uzasadnionych przypadkach  umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej (szczególnie dla branż dotkniętych stanem epidemii).

W przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności należy podać informacje dotyczące podatku, o którego odroczenie strona wnioskuje tj. kwotę podatku, których rat dotyczy odroczenie oraz podać datę do której chcemy odroczyć płatność.

W przypadku wniosku o rozłożenie na raty należy podać informacje dotyczące podatku, o którego rozłożenie strona wnioskuje tj. nazwę rat podatku, których rat dotyczy rozłożenie oraz określić liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2021 r.).

Przedsiębiorcy w wyjątkowo trudnej sytuacji będą mogli ubiegać się również o umorzenie powstałych zaległości podatkowych. Umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej, czyli jest możliwe po upływie terminu płatności podatku.

Wsparcie w powyższym zakresie będzie przyznawane w oparciu o indywidualną ocenę i dane o skali utraconych przychodów oraz realizowane zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Do uzasadnionego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa - art. 67 b. Ordynacji podatkowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku /o rozłożenie zaległości na raty/ o umorzenie podatku [formularz]
 2. Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przyznanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych [formularz]
 3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. [formularz]
 4. Rozliczenie finansowe firmy/osoby fizycznej za okres ostatnich 3 lat obrotowych (lata 2018,2019,2020).
 5. Formularz informacji dla osób fizycznych lub formularz informacji dla osób prawnych [formularz dla osób fizycznych], [formularz dla osób prawnych]
 6. Inne dokumenty potwierdzające fakt znaczącego spadku obrotów w okresie epidemii COVID-19 np. wydruk z ksiąg rachunkowych z których wynika ubytek w przychodach.

Jak złożyć wskazane dokumenty:

 • drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP - adres: [/m8rx5cp625/skrytka]
 • drogą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
 • w specjalnej skrzynce „wrzutni” zlokalizowanej przy wejściu do budynku urzędu

Dnia 17 kwietnia 2020 roku Rada Gminy Czernica uchwałą nr XV/161/2020  wprowadziła zmianę w uchwale nr VI/25/99 Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Powoduje to, że opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Powyższa uchwała została jednogłośnie przyjęta. POBIERZ UCHWAŁĘ PDF

 

Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości

Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy będzie można zastosować następujące czasowe ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie, jak:

 • odraczanie terminów,
 • rozkładanie na raty,
 • umarzanie.

Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości stosuje się z tytułu:

 • oddania nieruchomości w najem,
 • dzierżawę lub użytkowanie.

Ulgi nie obejmują wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu (opłat za media).

Do stosowania powyższych ulg stosuje się uchwałę nr XXXVI/301/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, w tym z urzędu, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czernica i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

Pytania można przesłać na email a.nyklasz@czernica.pl z podaniem swojego nr telefonu. Odpowiedzi udzielimy emailem lub telefonicznie.