Przejdź do stopki

Prawo miejscowe z zakresu Ochrony Środowiska

    wyświetleń: 301

Treść

Uchwała Nr LVI/545/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Czernica

 

Uchwała nr XXXIII/293/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Uchwała nr XXXIII/294/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 17 stycznia 2014 r.  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Uchwała nr XXIII/204/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernica.

 

Uchwała nr XV/157/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”

 

Uchwała nr XVI/125/2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czernica na lata 2015-2028 z perspektywa na lata 2019-2022

 

Uchwała nr XVII/130/2016 w sprawie  zmiany Uchwały nr XV-157-2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu uswania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica

 

Uchwała nr XVIII/139/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat w gminie Czernica w 2016 r.