Przejdź do stopki

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA LUB ZWIERZĘCIA, KTÓRE ULEGŁO WYPADKOWI DROGOWEMU NA TERENIE GMINY CZERNICA

    wyświetleń: 854

Treść

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA LUB ZWIERZĘCIA, KTÓRE ULEGŁO WYPADKOWI DROGOWEMU NA TERENIE GMINY CZERNICA

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638) o ochronie zwierząt „Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.” Ponieważ Gmina Czernica nie dysponuje strażą gminną a umowę w 2024 r. zawarła ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Miedarach (nie jest to „najbliższe schronisko”), do wszelkich działań właściwa będzie tylko Policja.

 1. Policja przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, okaleczonych, wyglądających na chore, których właściciela nie można ustalić.
 2. Jeśli zgłoszenie dotyczące bezdomnych zwierząt zostanie potwierdzone przez Policję (nie zostanie ustalony właściciel) Policja skontaktuje się z upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy Czernica. Zwierzę zostaje odłowione przez hycla, z którym gmina ma podpisaną umowę, który ma obowiązek dotarcia na miejsce w ciągu 3 godzin.
 3. Zgłaszający zwierzę, podaje miejsce przebywania zwierzęcia i w miarę możliwości współpracuje z Policją do czasu przybycia hycla bądź lekarza weterynarii.

WAŻNE:

Nie zabieraj zwierzęcia z miejsca znalezienia.

Skontaktuj się z opiekunem zwierzęcia (jeśli jesteś w stanie go ustalić np. na podstawie adresówki).

Jeśli zwierzę nie ma żadnych zawieszek umożliwiających kontakt z opiekunem,  zostań z nim
i dopiero wówczas zadzwoń na Policję (Pamiętaj! Policja ma dużo pracy, wezwanie powinno być uzasadnione).

 1. Policja nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 2. Odłowione zwierzę trafia do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. 1 Maja 76, Miedary.

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 1. Zwierzęta ranne w wypadkach drogowych na terenie gminy (również dzikie) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Czernica na numery: 71 726 57 00, 789 059 022, 501 184 801, 603 284 455 w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać na numer tel. 605 622 266.
 2. Jeśli do wypadku została wezwana Policja lub Straż Pożarna, wówczas zgłoszenia dokonają wezwane służby i uruchomiona zostanie odpowiednia procedura.
 3. Zwierzę zostanie przekazane weterynarzowi, z którym gmina ma podpisaną umowę, następnie w przypadku zwierząt dzikich – wypuszczone na wolność, w przypadku zwierząt domowych – przewiezione do schroniska o którym mowa w ust. 6, jeśli nie zgłosi się właściciel.
 4. Samodzielne dowiezienie zwierzęcia do innej przychodni weterynaryjnej lub innego schroniska, niż te z którymi Gmina Czernica ma podpisane umowy skutkuje przejęciem na siebie całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym również odpowiedzialności finansowej.
 5. Zwierzęta dzikie objęte są pomocą wyłącznie w przypadku zdarzeń drogowych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA MARTWEGO ZWIERZĘCIA NA TERENIE GMINY CZERNICA

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1845 ze zm. ) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności usuwać padłe zwierzęta
z nieruchomości.

W związku z powyższym padlinę należy zgłaszać zgodnie z własnością gruntową:

 • Na drogach gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Czernica pod numerami:
  71 726 57 00, 789 059 022, 501 184 801, 603 284 455 w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać na numer tel. 605 622 266.

 

 

 • Na drogach powiatowych, tel. 71 311 66 16

- od ronda na ul. Strachocińskiej w Łanach do lasu w Chrząstawie Wielkiej

- od ronda na ul. Strachocińskiej w Łanach do Miłoszyc

- od ul. Wojska Polskiego w Czernicy do Chrząstawy Małej

- ul. Leśna w Chrząstawie Małej

- ul. Główna w Jeszkowicach

- ul. Polna, Główna, Lipowa, Przedszkolna w Gajkowice

- ul. Szkolna, Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim

- ul. Kolejowa, Stawowa w Dobrzykowicach

 

 • Na drogach wojewódzkich, tel. 71 391 71 96

- od ronda na ul. Strachocińskiej w Łanach do Łęgu

- wschodnia obwodnica Wrocławia

 

 Jeśli została wezwana Policja lub Straż Pożarna, wówczas zgłoszenia dokonają wezwane służby i uruchomiona zostanie odpowiednia procedura.

 

 

Małgorzata Dąbrowska

Główny specjalista ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Tel. 603284455, e-mail: m.dabrowska@czernica.pl

 

Urząd Gminy Czernica

Ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określone jako „RODO”) informuję, iż:

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernica z siedzibą w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, tel. 71 726 57 00, e-mail: czernica@czernica.pl.

2.            Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pani Irmina Januś, dane kontaktowe Inspektora Inspektora: e-mail: iod@czernica.pl

3.            Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna są przepisy:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

4.            Informujemy, iż odbiorcami danych będą  instytucje upoważnione z mocy prawa, firma księgowa oraz firmy IT świadczące usługi dla Administratora Danych, które są niezbędne do realizacji umowy.

5.            Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6.            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7.            Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

8.            Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych- narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9.            Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nie uzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10.          Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.