Przejdź do stopki

Koncesje

    wyświetleń: 172

Treść

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

 1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

I. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 14.05.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 późn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ((Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.), Uchwała nr XXXIII/293/2014 r. Rady Gminy Czernica z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała nr XXXIII/294/2014 r. Rady Gminy Czernica z dnia 17 stycznia 2014 r.  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

II. WNIOSKODAWCA
1. Wnioskodawcą może być przedsiębiorca prowadzący działalność  w zakresie objętym wnioskiem.
2. W postępowaniu strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie i zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa, dokładne oznaczenie osoby, która go udziela (imię, nazwisko, adres zamieszkania), dokładne dane pełnomocnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), określenie sprawy, w jakiej jest udzielane.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
Wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, są dostępne na stronie Internetowej Urzędu Gminy Czernica w zakładce Wzory podań i wniosków do pobrania.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu ww. dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty złożenia w urzędzie (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Miejsce złożenia wniosku: Biuro Podawcze pokój 1 (parter).
2. Miejsce faktycznego wykonywania usługi: ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo, pokój 25 (I pietro).
3. Informacja w jaki sposób będzie można odebrać dokument kończący sprawę: pisma w procesie administracyjnym i decyzja wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; osoby zainteresowane odbiorem osobistym proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin ustawowy wynosi 1 miesiąc. W sprawach skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień termin ten może zostać przedłużony, o czym Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany.

Uwaga:
Zgodnie z art. 35 KPA do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

VI. OPŁATY
Skarbowa: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

  1. Za zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości płynnych. – 107 zł
  2. Za zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - 82,00 zł
  3. Za zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - 82,00 zł
  4. Za pełnomocnictwo (z zastrzeżeniem zwolnień z opłaty zawartych w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej) - 17,00 zł

VII. TRYB ODOWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy Czernica, pokój 1;

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowych informacji udziela pod nr telefonu 071 71 381 39 33
- Małgorzata Dąbrowska- Urząd Gminy Czernica

 

Wzory wniosków do pobrania:


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...
Wzór wniosku DOC


Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Wzór wniosku DOC


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
Wzór wniosku DOC


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
Wzór wniosku DOC