Przejdź do stopki

2. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.

    wyświetleń: 804

Treść

W 2016 roku na zlecenie Gminy Czernica został opracowany „Bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę” (załącznik do pobrania). Dokument ten podlega aktualizacji przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ostatnia aktualizacja została uchwalona uchwałą nr XVIII/185/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 9 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica 15 głosami Radnych (jednogłośnie).
Na podstawie opracowanego bilansu, chłonność na wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp) terenach mieszkaniowych, które jeszcze nie zostały zainwestowane w 2016 r. wynosiła blisko 52 tyś. mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że w 2016 r. na terenie gminy zamieszkiwało ponad 14 tyś. mieszkańców (dane GUS), docelowa liczba osób na podstawie Bilansu, jakie mogą zamieszkać w Gminie Czernica to aż 66 tyś. mieszkańców. Większość mpzp, w ramach których dotychczasowe tereny rolnicze przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową została uchwalona w kadencjach: 1998-2002, 2002-2006, 2010-2014 (wykres poniżej).
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741), zmiana przeznaczenia nieruchomości wiąże się z koniecznością wypłaty odszkodowania w przypadku zmniejszenia jej wartości, bądź z roszczeniem względem gminy o wykup tejże nieruchomości. Zatem ograniczenie chłonności terenów mieszkaniowych na tym etapie nie jest możliwe, gdyż Gmina Czernica nie byłaby w stanie finansowo udźwignąć kosztów z tym związanych.

 

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę do pobrania (POBIERZ PDF)

Teksty oraz rysunki aktualnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego publikowane są na stronie Systemu Informacji Przestrzennej WroSIP https://wrosip.pl/strona-glowna/plany-miejscowe/.

Prezentowane w serwisie treści mają charakter poglądowy.

Pokrycie planami w % wg obrębów (pobierz pdf)