Przejdź do stopki

1. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych.

    wyświetleń: 198

Treść

Zgodnie z art. 67c ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), organy właściwe do sporządzania projektów aktów planowania przestrzennego, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne dla aktów, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust.1, pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214), w związku z czym należy zgłosić adresu URL dla usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania. Ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzi Główny Geodeta Kraju.

Zbiór danych przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod adresem:

https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=022301&rodzaj=&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres

GML