Przejdź do stopki

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

    wyświetleń: 237

Treść

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Czernica, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór wniosku),
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 3. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
 4. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 5. kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu  lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
 6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 7. dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 8. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 9. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Dofinansowanie to pomoc de minimis

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy o Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

 

Wzory dokumentów:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 2. oświadczenia o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis .

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Kwoty dofinansowania określone w art. 122 ust. 2 i 2a ustawy Prawo oświatowe podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13.01.2023r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wypłacane w 2023r. wynoszą odpowiednio:

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 9 716,14zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 12 023,44 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 305,39 zł

 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Czernica w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Maria Kozakiewicz – główny specjalista ds. oświaty i kultury, tel. 609 275 544,                
e-mail:
m.kozakiewicz@czernica.pl