Przejdź do stopki

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

    wyświetleń: 77

Treść

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 z późn. zmianami) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zmianami), o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Czernica, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.


Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem


Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (w przypadku wniosków składanych po 01.09.2012 r. – w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) .
 

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
3.    dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
4.    kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
5.    kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
6.    kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
7.    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
8.    dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
9.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
10.  zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie*

Dofinansowanie to pomoc de minimis
W art. 70b ust. 11 u.s.o. jest zapis, który dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną pracodawcy będącemu przedsiębiorcą zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komusji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika oraz zasady waloryzacji ustalone są w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.).  

Kwoty dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela.
 

Okres/tryb nauki Wysokość dofinansowania
Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy do 8081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy do 254 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia) 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Czernica w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Maria Kozakiewicz – główny specjalista ds. oświaty, tel. 71 381 39 29, e-mail: m.kozakiewicz@czernica.pl

 

Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór wniosku)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy