Przejdź do stopki

Rekrutacja

    wyświetleń: 5402

Treść

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

>przejdź do elektronicznego systemu rekrutacji<

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

         Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 4 marca 2024 r. o godz. 8:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych do odwiedzenia strony internetowej: https://gminaczernica.formico.pl, gdzie opublikowana zostanie oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, zasady oraz harmonogram rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia wniosku znajdują się na stronie elektronicznego systemu rekrutacji.

Ważne daty:

  • 4 marzec 2024 r. (godz. 8:00) - rozpoczęcie rejestracji wniosków.
  • 15 marzec 2024 r. (godz. 15:00) - zakończenie rejestracji wniosków.
  • 2 kwietnia 2024 r. (godz. 14:00) - podanie do publicznej wiadomości wyników kwalifikacji.
  • 2 kwietnia (godz. 14:00) – 9 kwietnia 2024 r. (godz. 15:00) - potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
  • 16 kwietnia 2024 r. (godz. 14:00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • 3 czerwiec 2024 r. (godz. 14:00)  - opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadzana jest za pomocą Kompleksowego Systemu Rekrutacji . Wykorzystanie elektronicznego systemu czyni proces rekrutacji efektywnym i przyjaznym dla użytkowników. Jego dostępność online (24/7) zapewnia kandydatom i ich rodzicom szybki, łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji. System udostępnia harmonogram oraz zasady naboru. Rodzice korzystają z licznych ułatwień, takich jak: stały dostęp do oferty rekrutacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wygodne wypełnienie wniosku online, elektroniczna rejestracja z możliwością śledzenia statusu wniosku oraz podpisanie go za pomocą e-podpisu. Dodatkowo system zapewnia mailowe powiadomienia o statusie wniosku oraz wynikach rekrutacji, umożliwia również dostęp do wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej.


Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości - kryteria  rekrutacji  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica, a także - terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica.

Czernica, dnia 31 stycznia 2024 r.

Na podstawie art.154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),

WÓJT GMINY CZERNICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

  1. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenie spełnienia tych kryteriów określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Kryteria mają jednakową wartość:

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność  z oryginałem  przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

2. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

70

-

2.

Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

20

-

3.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko - pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej

4.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, wskazując miejsce zamieszkania na terenie gminy Czernica, a w przypadku rolników zapłata podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

30

oświadczenia obojga rodziców lub oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu na rzecz Gminy Czernica, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, a w przypadku rodziców będących rolnikami oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

5.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego).

5

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego samego przedszkola lub szkoły, w której jest zorganizowany oddział przedszkolny, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej niż 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) – 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt)

 Wzór:

od 0 do 1

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

100% kwoty, o której
mowa art. 5 pkt 1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych

liczba punktów =      --------------------------------------------------------

dochód na osobę w rodzinie

 

 

Uchwała Nr LVI/546/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnym 2024/2025:

Postępowanie rekrutacyjne

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4 marca

2024 r.

15 marca

2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 marca

2024 r.

29 marca

2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

-

2 kwietnia

2024 r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia

2 kwietnia

2024 r.

9 kwietnia

2024 r.

5.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 kwietnia

2024 r.

15 kwietnia

2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

-

16 kwietnia

2024 r.

godz.14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Termin

1.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

do 3 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania odwołania rodzica/opiekuna prawnego

Postępowanie uzupełniające

(przeprowadzane, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych)

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach

w publicznych przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej

-

3 czerwca

2024 r.

godz. 14.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego

w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4 czerwca

2024 r.

10 czerwca

2024 r.

3.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego

11 czerwca

2024 r.

14 czerwca

2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

-

17 czerwca

2024 r.

godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18 czerwca

2024 r.

20 czerwca

2024 r.

6.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 czerwca

2024 r.

24 czerwca

2024 r.

7.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

-

25 czerwca

2024 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Termin

1.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

do 3 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania odwołania rodzica/opiekuna prawnego

5.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

30 sierpnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2024 r.  w sprawie  terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 

4. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Kandydat (dziecko) zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Gminy Czernica

100

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu kandydata (dziecka) na terenie Gminy Czernica

2.

Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

40

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

3.

Kandydat (dziecko), który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której składny jest wniosek

30

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata (dziecka)  do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

4.

Miejsce pracy zawodowej rodzica/opiekuna prawnego oraz usytuowanie szkoły ułatwiają organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego wraz z uzasadnieniem

5.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziecka), np. babcia, dziadek, wspierający rodziców/rodzica/opiekunów prawnych/opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata (dziecka) wspierających rodziców/ rodzica/ opiekunów prawnych / opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki

 

Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnego 2024/2025:

Postępowanie rekrutacyjne

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

18 marca

2024 r.

22 marca

2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

25 marca

2024 r.

2 kwietnia

2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

-

3 kwietnia

2024 r.

godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane

3 kwietnia

2024 r.

5 kwietnia

2024 r.

5.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia

2024 r.

11 kwietnia

2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

-

12 kwietnia

2024 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej

25 kwietnia

2024 r.

27 kwietnia

2024 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej

do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania odwołania

Postępowanie uzupełniające

(przeprowadzane, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w kl. I)

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych

-

2 czerwca

2024 r.

godz. 14.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

5 czerwca

2024 r.

7 czerwca

2024 r.

3.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego

9 czerwca

2024 r.

14 czerwca

2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

-

15 czerwca

2024 r.

godz. 14.00

5.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane

  16 czerwca

2024 r.

20 czerwca

2024 r.

6.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 czerwca

2024 r.

26 czerwca

2024 r.

7.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

-

27 czerwca

2024 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej

28 czerwca

2024r.

1 lipca

2024 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej

do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania odwołania

Zarządzenie Nr 0050.21.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2024 r.  w sprawie  terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.