Przejdź do stopki

Rekrutacja

    wyświetleń: 2238

Treść

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości - kryteria  rekrutacji  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica, a także - terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

 

Czernica, dnia 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie art.154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),

WÓJT GMINY CZERNICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

  1. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenie spełnienia tych kryteriów określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Kryteria mają jednakową wartość:

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność  z oryginałem  przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

2. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej

do obwodu tej szkoły

50

-

2.

Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

20

-

3.

Dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący - pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/ rodzica samotnie wychowującego dziecko

lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

4.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego)

5

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego samego przedszkola lub szkoły, w której jest organizowany oddział przedszkolny, zawarte we wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

5.

Dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący złożyli/ złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za ostatni rok podatkowy wskazując miejsce zamieszkania na terenie gminy Czernica, a w przypadku rolników zapłata podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

10

Oświadczenie o rozliczaniu przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na rzecz Gminy Czernica a w przypadku rodziców będących rolnikami oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

 

 

(link) Uchwała Nr XLVII/459/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnym 2023/2024:

Postępowanie rekrutacyjne

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 marca

2023 r.

24 marca

2023 r.

2.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego.

27 marca

2023 r.

14 kwietnia

2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

17 kwietnia

2023 r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnej deklaracji.

17 kwietnia

2023 r.

21 kwietnia

2023 r.

5.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 kwietnia

2023 r.

5 maja

2023 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

 

8 maja

2023 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

9 maja

2023 r.

11 maja

2023 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania

Postępowanie uzupełniające

(przeprowadzane, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych)

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej.

 

5 czerwca

2023 r.

godz. 14.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 czerwca

2023 r.

12 czerwca

2023 r.

3.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego.

13 czerwca

2023 r.

16 czerwca

2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

19 czerwca

2023 r.

godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19 czerwca

2023 r.

21 czerwca

2023 r.

6.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 czerwca

2023 r.

23 czerwca

2023 r.

7.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

26 czerwca

2023 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

27 czerwca

2023 r.

    29 czerwca

2023 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania

5.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

 

31 sierpnia

2023 r.

 

(Link) Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 27 stycznia 2023 r.  w sprawie  terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

4. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Kandydat (dziecko) zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Gminy Czernica

100

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu kandydata (dziecka) na terenie Gminy Czernica

2.

Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek

40

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata (dziecka) do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

3.

Kandydat (dziecko), który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której składny jest wniosek

30

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata (dziecka)  do tej samej szkoły, zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły

4.

Miejsce pracy zawodowej rodzica/opiekuna prawnego oraz usytuowanie szkoły ułatwiają organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego wraz z uzasadnieniem

5.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziecka), np. babcia, dziadek, wspierający rodziców/rodzica/opiekunów prawnych/opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem (dzieckiem)

10

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata (dziecka) wspierających rodziców/ rodzica/ opiekunów prawnych / opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki

 

 

 (link) Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica w roku szkolnego 2023/2024:

Postępowanie rekrutacyjne

 

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

27 marca

2023 r.

31 marca

2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 kwietnia

2023 r.

12 kwietnia

2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

13 kwietnia

2023 r.

godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

13 kwietnia

2023 r.

18 kwietnia

2023 r.

5.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego

oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia

2023 r.

21 kwietnia

2023 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

 

24 kwietnia

2023 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

25 kwietnia

2023 r.

27 kwietnia

2023 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania

Postępowanie uzupełniające

(przeprowadzane, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w kl. I)

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 

2 czerwca

2023 r.

godz. 14.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

5 czerwca

2023 r.

7 czerwca

2023 r.

3.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego.

9 czerwca

2023 r.

14 czerwca

2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

15 czerwca

2023 r.

godz. 14.00

5.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

  16 czerwca

2023 r.

20 czerwca

2023 r.

6.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego

oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

21 czerwca

2023 r.

26 czerwca

2023 r.

7.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

 

27 czerwca

2023 r.

godz. 14.00

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

28 czerwca

2023 r.

30 czerwca

2023 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 (Link) Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 27 stycznia 2023 r.  w sprawie  terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych