Przejdź do stopki

Sesja Rady Gminy Czernica

Sesja Rady Gminy Czernica

Treść

Zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Czernica, dnia  11 marca 2024 r., o godz. 9.00 stacjonarnie w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych przy ulicy Zielonej 17.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały nr LVII/553/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2024-2045;
2) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2024 rok;
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2024”;
4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica;
5) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czernica;
6) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację budowy chodnika w Gajkowie przy drodze wojewódzkiej nr 455;
7) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z uwzględnieniem usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
8) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z. o. o.  na lata 2024 – 2027”;
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Jesienna;
10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice – ul. Chabrowa.
7. Oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Jarosław Jagielski

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.