Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 29 maja  2023 r., o godz. 8.15,  za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie dokumentów w sprawie absolutorium.
2.Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy.
3.Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący komisji
/-/ Adam Cioczek