Przejdź do stopki

Frekwencja na liniach kolejowych nr 277 i 292

Frekwencja na liniach kolejowych nr 277 i 292

Treść

Na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2022r. dotyczących liczby odprawianych podróżnych na linii kolejowej Wrocław – Siechnice – Jelcz-Laskowice (linia 277) w okresie od maja 2022 do listopada 2022 oraz linii kolejowej Wrocław – Dobrzykowice –Jelcz-Laskowice (linia 292) w okresie od maja 2022 do listopada 2022 dokonano analizy potoków pasażerskich na poszczególnych odcinkach. Za miarodajną wartość wybrano liczbę pasażerów określoną jako liczbę osób na bilecie, przeliczoną przez liczbę przejazdów wynikających z danej oferty (np. dla biletu tam/powrót liczone jest jako dwóch pasażerów, natomiast w przypadku biletów okresowych ilość biletów przemnożone przez liczbę dni roboczych.


Linia kolejowa nr 277: Wrocław – Siechnice – Jelcz-Laskowice

Na wykresach przedstawione dane uwzględniają okres, w którym obowiązywała autobusowa komunikacja zastępcza do połowy października 2022 r.

Na podstawie wykresów przedstawiających liczbę pasażerów na poszczególnych stacjach (wyk.1) oraz w podziale na gminy (wyk.2) możemy zobaczyć, że w przedstawionym okresie linia 277 cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pasażerów. Na najwyższym poziome znajduje się m. Wrocław, łącznie 208 391 pasażerów. Najsłabiej przedstawia się frekwencja wśród pasażerów z Jelcza Miłoszyc, 2 942 osób, co mogło być spowodowane trwającym w tamtym okresie remontem tejże linii i przesiadką pasażerów na drugą linię kolejową.

Liczbę pasażerów na wszystkich parach pociągów na linii 277 pokazuje (wyk.1). Liczbę pasażerów w poszczególnych miesiącach od maja 2022 r. do listopada 2022 r. na stacji kolejowej Czernica Wrocławska przedstawia (wyk.3). W okresie letnim (tj. czerwiec, lipiec, sierpień) liczba pasażerów nie przekraczała 6 tys. osób. Natomiast od października (wznowienie kursowania pociągów od połowy miesiąca) zauważyć można tendencję wzrostową liczby osób korzystających z tego połączenia. W marcu było 12 828 pasażerów a w listopadzie 15 298. Świadczy to utrzymującym się zainteresowaniu mieszkańców tym połączeniem z miastem Wrocław. Poziom ten jest porównywalny    z frekwencją na tej linii z przed remontu i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej.

 


 

Linia kolejowa nr 292 Wrocław – Dobrzykowice – Jelcz-Laskowice

Na trasie linii kolejowej 292 na obszarze gminy Czernica, znajdują się cztery stacje kolejowe (w Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Nadolicach Małych oraz w Dobrzykowicach). W podziale na obsługiwane stacje (wyk.2), najwięcej podróżnych odnotowano na stacji w Nadolicach Wielkich 38 033 osób, Dobrzykowicach 35 861 osób, Chrząstawie Małej 34 601 osób, Nadolicach Małych 21 127 osób. Łącznie w okresie poddanym analizie z linii kolejowej 292 skorzystało 129 622 pasażerów (wyk.3). Szczegółowy podział na poszczególne miesiące oraz stacje przedstawia (wyk.4). Liczbę pasażerów korzystających z poszczególnych stacji przedstawia (wyk. 1). Ze stacji kolejowej Nadolice Wielkie w okresie od maja 2022 r. do listopada 2022 r. skorzystało 38 033. To  druga stacja po stacji Wrocław Główny, pod względem ilości obsługiwanych pasażerów na linii 292.  Analiza porównawcza napełnień w miesiącu marcu 2022 r., w którym  liczba pasażerów wyniosła 14 445, i listopadzie (25 380), wskazuje wzrost liczby obsługiwanych pasażerów o ponad 10 tys. Linia ta wykazuje więc wyraźną tendencję wzrostową w zakresie liczby korzystających pasażerów.

 

Opr. Referat Mienia i Transportu Publicznego, Czernica 16 styczeń 2023r.