Przejdź do stopki

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ZSP w Nadolicach Wielkich.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ZSP w Nadolicach Wielkich.

Treść

W dniu 17 stycznia 2023r. opublikowano postępowanie  konkursowe na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”. Docelowo na działkach 309/1027 i 309/1026 pozyskanych przez gminę z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sierpniu 2022 r. ma powstać obiekt przeznaczony dla 1000 uczniów szkolnych i 200 przedszkolaków o powierzchni około 10 500 m2 ze stołówką oraz obiektami sportowymi.

Do 15.02.2023 roku do godz. 12.00 zostało złożonych 28 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po dokonaniu formalno- prawnej weryfikacji ww. wniosków,  zakwalifikowało się 16 uczestników konkursu do złożenia prac konkursowych.

Praca konkursowa winna być sporządzona zgodnie z Regulaminem konkursu, umieszczonym na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365.

Składanie prac konkursowych przez zaproszonych uczestników  konkursu upływa 10.05.2023 roku o godz. 14.00.

W wyniku przeprowadzonego konkursu zostanie wybrana najlepsza praca konkursowa, której autor (zespół autorski) zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.