Przejdź do stopki

Sesja Rady Gminy Czernica

Sesja Rady Gminy Czernica

Treść

Zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 29 listopada 2022 r., o godz. 10.30  w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
2) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok;
3) udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice;
4) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej na terenie Gminy Czernica;
5) zamiaru przeniesienia siedziby Filii nr 5 w Jeszkowicach Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy oraz ogłoszenia zamiaru  dokonania zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy;
6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2023 rok;
7) Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
8) uchylenia niektórych uchwał;
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Konwaliowa.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek  Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.