Przejdź do stopki

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Treść

Na podstawie § 14 ust. 9  Statutu Gminy Czernica, zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Kapituły, dnia 25 listopada 2022 r. o godz. 8.30 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).


Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czernica na lata 2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029;
2) zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
3) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok;
4) udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice;
5) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej na terenie Gminy Czernica;
6) zamiaru przeniesienia siedziby Filii nr 5 w Jeszkowicach Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy oraz ogłoszenia zamiaru  dokonania zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy;
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2023 rok;
8) Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
9) uchylenia niektórych uchwał;
10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Konwaliowa.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak