Przejdź do stopki

Licencja TAXI

    wyświetleń: 250

Treść

 

 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką składa Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (link do formularza);
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; (link do formularza);
 • zaświadczenie/-a o niekaralności (wraz ze spisem zaświadczeń- link do formularza) opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, pozyskane z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • kserokopia prawa jazdy:

- przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,

- zatrudnionych przez niego kierowców,

- osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców, lecz wykonujących przewozy na jego rzecz; 

 • oryginał orzeczenia lekarskiego:

- przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,

- zatrudnionych przez niego kierowców,

- osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców, lecz wykonujących przewozy na jego rzecz; 

 • oryginał orzeczenia psychologicznego:

- przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,

- zatrudnionych przez niego kierowców,

- osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców, lecz wykonujących przewozy na jego rzecz; 

 • wykaz pojazdów (link do formularza);
 • kserokopia/-e dowodu/-ów rejestracyjnych z wpisem o przeznaczeniu TAXI;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisu/-ów z licencji.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

 

W celu uzyskania weryfikacji spełnienia wymagań, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z dokumentami należy złożyć wniosek o weryfikację spełnienia wymagań (link do formularza DOC  PDF).

 

Opłaty:  

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WYDANIE LICENCJI I WYPISU

Okres ważności licencji

Wysokość opłaty

Za każdy wypis z licencji (11% opłaty jak za licencję)

od 2 lat do 15 lat

200 zł

22 zł

powyżej 15 lat do 30 lat

250 zł

27,50 zł

powyżej 30 lat do 50 lat

300 zł

33 zł

Pozostałe opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Opłata za pełnomocnictwo      17 zł

Opłaty za licencje i wypisy z licencji oraz za pełnomocnictwo  należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Czernica

Santander Bank Polska S.A.
nr
62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

UWAGA!
Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku!

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Referat Mienia i Transportu Publicznego
ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice, II piętro
tel. 501 148 876, 789 059 577

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernica.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;

Przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami:

Uchwała nr LIV/519/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 12 września 2023r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Czernica.

Link do uchwały: https://bip.czernica.pl/pl/2577/17967/sesja-nr-54-rady-gminy-czernica.html

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W toku prowadzonego postępowania o udzielenie licencji, może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.