Przejdź do stopki

Bezpieczna + w Gminie Czernica

    wyświetleń: 124

Treść

"Bezpieczna + w Gminie Czernica"

Numer Umowy:
3146.48.9.5.2017 z dnia 20.07.2017
 

Źródło finansowania:

Budżet państwa
Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 48 717,05 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 48 717,05 zł
Wartość dofinansowania w ramach RPO WD : 38 973,64 zł (80% dofinansowania)
 

Beneficjent:
Gmina Czernica
 

Partnerzy:
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czernicy,
Szkoła Podstawowa im. Piastów  Śląskich w Chrząstawie Wielkiej,
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czernicy,
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach,
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach.
 

Okres realizacji projektu:
01.10.2017 – 22.22.2017


Miejsce realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa im. Piastów  Śląskich w Chrząstawie Wielkiej,
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czernicy,
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach,
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach,
Remiza OSP w Chrząstawie Wielkiej,
Remiza OSP w Kamieńcu Wrocławskim,
Remiza OSP w Nadolicach Wielkich.
 

Informacje o projekcie:
W ramach projektu w Szkołach Gminy Czernica zaplanowano następujące działania:

1.    Zakup zestawów szkoleniowych do udzielania pierwszej pomocy – na początku projektu zakupione zostaną zestawy szkoleniowe składające się z fantomu posiadającego trzy wskaźniki (obrazującego jakość uciśnięć klatki piersiowej, sygnalizujący krążenie krwi z serca do mózgu, sygnalizujący ukrwienie mózgu), AED treningowego oraz apteczki pierwszej pomocy.

2.    Zakup kompletów materiałów edukacyjnych – również na początku projektu zakupione zostaną zestawy materiałów edukacyjnych, w skład których wejdą: podręcznik multimedialny o pierwszej pomocy, 21 tablic edukacyjnych – Pierwsza pomocą Edukacja prozdrowotna, 4 tablice edukacyjne – Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia, 10 tablic edukacyjnych – Palenie papierosów, 10 tablic edukacyjnych – Sterydy, 16 tablic edukacyjnych – Uczeń w ruchu drogowym, plansza edukacyjna – bezpieczeństwo na drodze, analizator hałasu – model optyczny sygnalizatora ulicznego, dwie maty podłogowe – jezdnia do nauki poruszania się po drodze, dwie gry – Znaki drogowe, Apteczka szkolna – plecak.

3.    Zakup mini mundurów strażackich – zakupione zostaną stroje strażaków – w które będą mogły przebrać się dzieci młodsze uczestniczące w projekcie. Posłużą one jako element aktywnej lekcji o edukacji przeciw pożarowej i obywatelskiego postępowania w sytuacjach zagrożenia. 

4.    Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych – w ramach tego zadania zakupione zostaną różnego rodzaju materiały, które będą rozdysponowywane wśród uczniów szkół. Będą to materiały służące promocji bezpieczeństwa, edukujące w kierunku zachowania ostrożności na drodze, wskazujące w sposób przystępny numery ratunkowe i promujące działalność OSP i innych jednostek ratowniczych, które bezpośrednio mają wpływ na ratowanie i pierwszą pomoc w przypadku sytuacji niebezpiecznych i wypadków. Na komplet materiałów informacyjno-promocyjnych składają się: ulotki dwustronne formatu A6 o tematyce: Stop pożarom traw, Tlenek węgla, Zasady pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowe dziecięce i młodzieżowe.

5.    Zajęcia z ratownictwa – zajęcia skierowane do uczniów klas siódmych. Zajęcia odbywać się będą w grupach maks. 10-osobowych, dla każdej grupy jedna godzina lekcyjna. Podczas zajęć, po przekazaniu informacji ogólnych z ratownictwa, każdy z uczniów będzie wykonywał ćwiczenia na zakupionym w ramach projektu nowoczesnym fantomie, mającym wskaźniki, które pozwolą nauczyć się prawidłowo wykonywać reanimację. Podczas zajęć uczniowie nauczą się również jak prawidłowo używać Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny oraz tego jaka powinna być zawartość apteczki pierwszej pomocy, w jakich przypadkach i jak jej używać.

6.    Zajęcia edukacyjne w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej – w ramach projektu zostaną przeprowadzone lekcje w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czernica. Lekcjami objęci zostaną uczniowie klas 1-3. W trakcie trwających 45 min. zajęć, uczniowie wysłuchają prelekcji prowadzonej przez strażaka, będą mogli przyjrzeć się sprzętowi używanemu przez straż pożarną, zapoznać się z wyposażeniem i parametrami technicznymi wozu strażackiego, ubrać mini mundur strażacki i poczuć się jak prawdziwy strażak.


Cel projektu:
Zwiększanie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

Efekty realizacji projektu:
Rezultaty twarde projektu to zakupy dla wszystkich szkół Gminy Czernica:
•    zestawów szkoleniowych do udzielania pierwszej pomocy,
•    materiałów edukacyjnych,
•    mini mundurów strażackich,
•    materiałów informacyjno-promocyjnych.
Rezultaty miękkie projektu to:
•    przeprowadzenie lekcji ratownictwa we wszystkich szkołach Gminy Czernica,
•    przeprowadzenie lekcji w jednostkach OSP Gminy Czernica,
•    zwiększenie wiedzy z zakresu ratownictwa i postaw obywatelskich wśród uczniów Gminy Czernica,
•    szeroka informacja mieszkańców Gminy Czernica o potrzebie i sposobach reakcji na sytuacje zagrożenia.


Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495