Przejdź do stopki

Szkoły Przyszłości Gminy Czernica

    wyświetleń: 137

Treść

Tytuł projektu:

"Szkoły przyszłości Gminy Czernica"

 

Numer Umowy:

RPDS.10.02.02-02-0009/17-00

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Priorytet 10. „Edukacja Działania”

Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”

Poddziałanie 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

 

Montaż finansowy projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 426 643,95 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 426 643,95 zł

Wartość dofinansowania w ramach RPO WD : 392 323,95 zł (92% dofinansowania)

 

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

 

Partner:

Gmina Czernica

 

Okres realizacji projektu:

01.09.2017 – 31.08.2018

 

Miejsce realizacji projektu:

Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach

Informacje o projekcie:

W projekcie obejmującym dwie szkoły Gminy Czernica w roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano realizację następujących działań:

zajęcia edukacyjne dla uczniów w tym dla uczniów młodszych na etapie przechodzenia na kolejny etap kształcenia, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, zajęcia z matematyki, zajęcia przyrodnicze, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z programowania.;

pokazy pn. Naukowe Show w zakresie nauk ścisłych i technicznych;

półkolonie zwiększające kompetencje naukowo-techniczne dzieci;

szkolenia dla nauczycieli – biofeedback, studia podyplomowe – doradca zawodowy, kształtowanie umiejętności społecznych, prowadzenie zajęć metodą eksperymenty, tworzenie gier komputerowych, 20 osób;

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie sześciu pracowni matematycznych, przyrodniczych, języka angielskiego

 

Cel projektu:

Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Czernica oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę horyzontalną równości szans i politykę zrównoważonego rozwoju.

Planowane w projekcie działania są zbieżne z celami zawartymi w dokumentach strategicznych, programach i działaniach na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Efekty projektu wpłyną na zminimalizowanie wiodącego problemu zdiagnozowanego w Strategii ZIT WrOF, potrzeby podniesienia jakości kształcenia.

 

Cel ogólny projektu: 

Do 31 sierpnia 2018 202 uczniów (101 kobiet; 101 mężczyzn) i 17 nauczycieli (16 kobiet; 1 mężczyzna) ze Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej i Szkoły Podstawowej w Ratowicach, Gmina Czernica (woj. dolnośląskie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe,

- zajęcia specjalistyczne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów,

- zajęcia pozalekcyjne wspierające naukę języków obcych,

- szkolenie nauczycieli z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć z zakresu TIK-programowanie oraz przeprowadzanie zajęć z użyciem metody eksperymentu

oraz kształtowania kompetencji społecznych,

- szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli,

- doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i języków obcych,

- doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i narzędzia pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

 

Cele szczegółowe projektu:

- poprawi się wiedza i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,

- zwiększy się motywacja do nauki i aspiracje edukacyjne uczniów,

- nauczyciele dokształca się z zakresu kształtowania w pracy z uczniem kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,

- poprawi się efektywność i atrakcyjność nauczania w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej,

- podniesie się jakość kształcenia w szkołach objętych projektem.

 

Efekty realizacji projektu:

- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie komp. po opuszczeniu programu przez 17 nauczycieli

(16 kobiet).

- wykorzystywanie doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pracowniach przedmiotowych 2 szkół,

- objęcie wsparciem 252 (126 kobiet) uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie,

- objęcie wsparciem 20 (19 kobiet) nauczycieli, w tym 3 (2 kobiet) z zakresu TIK w programie,

- doposażenie pracowni przedmiotowych w 2 szkołach w ramach programu.

 

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 502 735 495