Przejdź do stopki

Liczba podłączonych przez właścicieli nieruchomości w Chrząstawie Małej na dzień 2 kwietnia 2024 r.

Liczba podłączonych przez właścicieli nieruchomości w Chrząstawie Małej na dzień 2 kwietnia 2024 r.

Treść

W wyniku odbioru w lipcu 2020 roku etapów I i II o wartości 5 105 740,47zł, techniczną możliwość podłączenia nieruchomości do wybudowanej sieci posiada 51 nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399): „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”. I tak, do dzisiaj właściciele 37 zabudowanych nieruchomości, zrealizowało swój obowiązek. Właściciele 8 zabudowanych nieruchomości nie podłączyli ich, pomimo istniejących technicznych możliwości. Pozostało 6 niezabudowanych nieruchomości, które również nie posiadają przyłącza do sieci.

W dniu 11.10.2023 r. odebrano IV etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej o wartości 2 802 184,54 zł. w wyniku, którego właściciele 47 nieruchomości uzyskali możliwość podłączenia. Do dzisiaj 30 z nich podpisało umowy partycypacyjne związane z udziałami w kosztach budowy sieci a 17 właścicieli nieruchomości nie podpisało umów partycypacyjnych. Tylko 5 z 39 właścicieli zabudowanych nieruchomości wybudowali przyłącza i podłączyli je do sieci.

W latach 2021-2023 gmina złożyła 3 wnioski do Rządowego Programu Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej w tym sołectwie na dotację w wysokości 35 448 723,70 zł. Żaden z wniosków nie uzyskał dofinansowania. Link do wniosków poniżej.

POBIERZ PODSUMOWANIE POLSKI ŁAD - 2021–2022 - PDF

POBIERZ PODSUMOWANIE POLSKI ŁAD - 2023 - PDF

W październiku 2023 roku gmina wystąpiła do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o dotację w wysokości 3 mln zł. W połowie marca br. wpłynęła odpowiedź do gminy o wstrzymaniu do odwołania wniosków o dotację celową.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2024-2045 zaplanowano środki w wysokości:

2025 - 1,5 mln;

2026 - 6,5 mln;

2027 - 6 mln;

2028 - 1,9 mln.